Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”, TP/9/2022.

2022/BZP 00151499/01

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIERAŁTOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Roboty 48

1.5.2.) Miejscowość: Gierałtowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-186

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 3011340

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gieraltowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gieraltowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2a2ade5-d03a-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00151499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004061/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. .Ofertę, oświadczenia, podm. środki dowod,, pełnomocnictwa, zobow. podmiotu udost. zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozd. X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:3.1. drogą elektroniczną: zp@gieraltowice.pl; lub3.2. poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl3. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga: posiadania konta na Marketplanet OnePlace. 4. Rejestracja i korzystanie z Platformy. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Gierałtowice, https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl lub https.://oneplace.marketplanet.pl.5. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje wymagania techn. związane z korzystaniem z Platformy:6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; a. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;b. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;c. Włączona obsługa JavaScript;d. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf. 6.2. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:a. dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdeS,b. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.6.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 2 GB. Zamawiający zaleca w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: pdf, doc, docx, zip, 7z . Dopuszcza się następujące formaty przesyłanych danych: xml, txt, rtf, xps, odt, ods, odp, xls, ppt, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,tar, gz, gzip, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdeS, CAdeS, ASIC, XMLenc.6.4. Kodowanie określono w SWZ6.5. Zam. inf., iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Gierałtowice tel. +48 22 257 22 23) e-mail:oneplace@marketplanet.pl.6.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Marketplanet OnePlace. Regulamin znajduje się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin6. W korespondencji należy posługiwać się numerem postępowania. 7. Wyk. może zwrócić się do zam. o wyjaśnienie SWZ.Wniosek należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zp@gieraltowice.pl lub na Platformie Zakupowej: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1.1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice z siedzibą
w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl;
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gieraltowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny sformalizowania procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający
na Zamawiającym;
1.4. Odbiorcami danych osobowych jw. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami),
dalej „ustawa Pzp”; podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie
danych osobowych w tym spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A z siedzibą w Warszawie
(02-672) przy ul. Domaniewskiego 49, właściciel Platformy Zakupowej, na której Urząd
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl;
1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.9. Osoba udostępniająca dane ma prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10. Osobie udostępniającej dane osobowe nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/9/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 120000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru koordynatora

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, pełnił nadzór inwestorski nad realizacją przynajmniej dwóch zadań, obejmujących swoim zakresem roboty budowlane na obiektach kubaturowych o wartości robót budowlanych minimum 2 500 000,00 zł brutto /każde, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
2.4.2. Dysponuje lub dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osobami wymaganymi przez Zamawiającego są:
a. inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (inspektor koordynator),
b. inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane: art. 12 ust. 1 pkt 2) i ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób ze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej . Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą.
W przypadku gdy Wykonawca, po zapoznaniu się z zakresem rzeczowym nadzorowanego zadania lub w trakcie realizacji zadania, stwierdzi konieczność pełnienia nadzoru inwestorskiego w innych branżach, Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru zapewni osobę dla każdej z branż, posiadającą odpowiednie uprawnienia i spełniająca wymagania określone powyżej.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone podmiotowe środki dowodowe wg metody „spełnia/ nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, (ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, (oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ ,(oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
2.1. Wykazu usług określonych w SWZ, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wstawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;
2.2. Wykazu osób, określonych w SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ..

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie doświadczenia Wykonawcy w związku z kryterium oceny ofert: „Doświadczenie inspektora nadzoru koordynatora”.
2.2. Doświadczenie inspektora nadzoru koordynatora tj. Inspektora posiadającego uprawnienia konstrukcyjno - budowlane (D) - waga 40%
2.2.1. W kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru koordynatora” oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
2.2.2. W ramach kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru koordynatora” ocenie podlegać będzie ilość nadzorowanych (przez wskazanego inspektora, który będzie koordynatorem na przedmiotowym zadaniu) robót budowlanych na obiektach kubaturowych o wartości robót budowlanych minimum 2 500 000,00 zł brutto /każde, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i przez wskazaną osobę.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Jeżeli z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi nie wynika jednoznacznie, że usługę wykonywała osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko inspektora nadzoru – koordynatora, to Wykonawca dodatkowo musi dołączyć inne dokumenty z których jednoznacznie będzie wynikało, że usługi były wykonane przez wskazaną osobę (np. referencje, kopia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, wyciąg z dziennika budowy, kopia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych wraz z oświadczeniem o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru itp.). Osoba ta musi spełniać wymagania określone w rozdziale VIII niniejszej SWZ.
Za każdą wykazaną oraz potwierdzoną dokumentami usługę nadzoru inwestorskiego polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, na obiektach kubaturowych o wartości robót minimum 2 500 000,00zł brutto przez wskazanego przez Wykonawcę inspektora nadzoru Zamawiający przyzna 20 pkt. (1 zadanie – 20 pkt., 2 zadania - 40 pkt.). Maksymalna ilość punktowanych zadań to dwa zadania.
2.2.3. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia kryterium – doświadczenie inspektora nadzoru koordynatora – składa wykaz doświadczenia inspektora nadzoru koordynatora (zał. nr 1 do formularza oferty/załącznik nr 10 do SWZ ) wraz z referencjami bądź innymi dokumentami z których jednoznacznie będzie wynikało, że usługa została wykonana należycie i była wykonana przez wskazanego inspektora nadzoru.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3.Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym- godnie z Zał.r 1do SWZ.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:Wraz z formularzem oferty należy złożyć:3.1.Wykaz doświadczenia osoby wskazanej na stanowisko inspektora nadzoru-koordynatora (wraz z dowodami potwierdzającymi,że usługa została wykonana należycie)-zgodnie z kryterium oceny ofert)(zał. nr 10 do SWZ/zał. nr 1do oferty)-przedmiotowe środki dowodowe,3.2.Oświadczenie wstępne na podst.art. 125 ust. 1 Pzp.o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał.nr 2 do SWZ oraz w sytuacji opisanej w SWZ również zał. 2a,2b,3doSWZ),3.3.Oświadcz.,o którym mowa w art. 125 ust.1PZP Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone na podstawie Zał.nr 2 do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.3.4.Oświadcz.,o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp.Podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone na podstawie Zał.nr 2a do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji (jeżeli dotyczy).3.5.Oświadczenie,o którym mowa w art.125 ust.1PZP Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, sporządzone na podstawie Zał.nr 2b do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji (jeżeli dotyczy).3.6.Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę,jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG).3.7.Odpis lub informację z KR,CEIDG lub innego właściwego rejestru,dot.Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,Podmiotu udostępniającego zasoby,Podwykonawcy,w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania-zgod. zapisami SWZ.3.8.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,ewentualnie umowa o współdziałaniu,z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.3.9.Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby i/lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, żeWykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wymagane postanowieniami Rozdz.XI SWZ,w przypadku,gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Zał.nr 3 do SWZ.3.10.Oświad,.o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykon.wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz.XII pkt 3SWZ,z którego wynika,które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.Wzór oświad.stanowi Zał.nr 9 do SWZ.3.11.Ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wraz z uzasadnieniem–zgodnie z Rozdz.10 ust. 2 pkt 3) SWZ.(Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP).3.12.Oświad.wykonawcy, w zakresie braku wykluczenia z postępowania na podst.art. 7ust. 1ustawy z dn.13 kwietnia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego-zał.nr 13 do SWZ.4.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z KRS,CEiDG lub innego właściwego rejestru.5.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dn.18.05.2022 r.do godziny 10:00:00 (hh:mm:ss).6.O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.System nie zaakceptuje oferty złożonej po terminie składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w wyodrębnionym pliku. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca ( osoba/ osoby wystawiające pełnomocnictwo ) lub notariusz.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. (oświadczenie i dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
II.ROZWIĄZANIE UMOWY,ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się o przyczynie odstąpienia, nie jednak później niż do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi lub rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy w szczególności:
a. jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne np.: nie stawia się na wezwanie Zamawiającego,
b. wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,
c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
d. w przypadku, gdy nałożone na Wykonawcę kary umowne przekroczą 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 2 umowy.
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić na piśmie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, a także:
§ w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
4.1. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wówczas wynagrodzenie netto przysługujące Wykonawcy pozostanie bez zmian a podatek VAT zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów,
4.2. zgłoszenia zmiany osoby pełniącej funkcję Wykonawcy (zadeklarowanego inspektora nadzoru). Proponowana osoba musi spełniać wymagania opisane w SWZ.
4.3. zmiany terminu realizacji umowy o którym mowa w § 3, z następujących powodów:
a. zmiany terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych. Okres przesunięcia terminu realizacji umowy będzie równy okresowi, o jaki zmienił się termin realizacji nadzorowanych robót budowlanych,
b. decyzji nadzoru budowlanego, mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich, jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych). Okres przesunięcia terminu realizacji umowy będzie równy okresowi wstrzymania/okresowi wykonania prac archeologicznych,
c. wystąpienia robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Okres przesunięcia terminu realizacji umowy będzie równy okresowi wykonania robót dodatkowych,
d. zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Okres przesunięcia terminu realizacji umowy będzie równy okresowi wykonania robót,
e. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych. Okres przesunięcia terminu realizacji umowy będzie równy okresowi zawieszenia wykonania robót budowlanych.
5. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, przewidzianych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych.
6. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane tylko za zgodą obydwu stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy prowadzonego postępowania. adres: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1. W zakresie proceduralnym:
Danuta Kozik, tel. (032) 30-11-340; zp@gieraltowice.pl
2. W zakresie merytorycznym:
Tomasz Kania, tel. (032) 30-11-343; zp@gieraltowice.pl

PDF2022_BZP 00151499_01 Ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf (161,78KB)

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której znajduję się Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl