Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/wyniku postępowania dla zadania pn.: „Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej”, OŚGK/WR-2/2021.

2022/BZP 00039715/01

Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 28.01.2022

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIERAŁTOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Roboty 48

1.5.2.) Miejscowość: Gierałtowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-186

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 3011340

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gieraltowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gieraltowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8817c60f-698c-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00039715/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-28 12:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000642/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339861/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wskazuje warunki udzielenia zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej.
W przedmiotowym zamówieniu wszystkie warunki zostały spełnione gdyż:
a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jest osobą prawną, nad którą Gmina Gierałtowice sprawuje kontrolę, tj. jest jedynym udziałowcem Spółki, powołuje członków rady nadzorczej, jako jedyny wspólnik tworzy Zgromadzenie Wspólników, posiada w szczególności prawo do podejmowania uchwał w sprawach strategicznych Spółki oraz innych istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego,
b) ponad 90% działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Gierałtowice. Zasadniczą częścią działalności Spółki jest realizowanie zadania własnego Gminy Gierałtowice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚGK/WR-2/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 700000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia31.12.2022 r. zadań z zakresu gospodarki komunalnej, które obejmują:
1. Bieżące utrzymanie zieleni w gminie
2. W zakresie utrzymania dróg gminnych: koszenie poboczy oraz rowów przydrożnych, ustawianie i prostowanie znaków drogowych oraz tablic, utrzymanie progów spowalniających
3. Utrzymanie terenów sportowych: utrzymanie murawy płyt na boiskach, tj. koszenie trawy, nawożenie, wykonywanie oprysków, aeracji, piaskowania, szczotkowania, wertykulacji, odchwaszczania, utrzymanie systemów nawadniania itp.
4. Czyszczenie krat na kolektorach i wywóz osadu z osadników kanalizacji deszczowej
5. Prace konserwatorskie i naprawcze w obiektach gminnych, związane z ich bieżącym utrzymaniem: drobne naprawy instalacji c.o., elektrycznej, wod-kan, naprawy elementów wyposażenia, czyszczenie odpływów rynien
6. Sprzątanie przystanków komunikacyjnych, w tym mycie ławek i opróżnianie koszy
7. Sprzątanie koszy na placach zabaw, siłowniach zewnętrznych, w parkach. Naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych
8. Mycie przystanków komunikacyjnych
9. Sprzątanie terenów zielonych, chodników i parkingów oraz terenów przy budynkach gminnych
10. Likwidacja dzikich wysypisk oraz coroczne wiosenne sprzątanie poboczy dróg gminnych
11. Zimowe utrzymanie terenów przy budynkach użyteczności publicznej
12. Obsługa 2 kotłowni węglowych w budynkach gminnych, 4 kotłowni gazowych oraz kotłowni olejowej
13. Obsługa namiotów gminnych oraz podestów scenicznych (rozkładanie, składanie). Obsługa imprez organizowanych przez Gminę i GOK (rozkładanie ławostołów, sprzątanie podczas i po imprezach)
14. Czynności związane z prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i uczestnictwo w ewentualnych akcjach związanych z wystąpieniem stanów powodziowych
15. Inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej wg zgłoszeń Gminy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia (wzór umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 969-139-33-88

7.3.3) Ulica: Karola Miarki 1

7.3.4) Miejscowość: Przyszowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-178

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 795122,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

 

PDF2022_BZP 00039715_01 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_wyniku postępowania_UZP.pdf

 

 

Wersja XML