Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Gierałtowice - 23.11.2021 r.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.238.2021 z dnia 23.11.2021r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

przez Gminę Gierałtowice

 

Na podstawie: art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899),
 

zarządzam, co następuje:
 

§ 1

Przeznaczyć do wydzierżawienia działki stanowiące własność Gminy Gierałtowice, które zostały wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gieraltowice.pl i na stronie internetowej www.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.238.2021 z 23.11.2021r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę listopad 2021.pdf

Wersja XML