Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLII/302/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-11-2021 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1372 i 1834)

§ 1. Ustala się miesięczne zryczałtowane diety dla sołtysów sołectw Gminy Gierałtowice z tytułu wykonywania funkcji sołtysa, wynikających ze statutów sołectw, stanowiących rekompensatę kosztów i wydatków w związku ze sprawowaniem obowiązków sołtysa.
§ 2. Wysokość diety, o której mowa w § 1 wynosić będzie 32 % z 2,4 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658), zwana w treści uchwały podstawą.
§ 3. Wypłata diet, o których mowa w § 2, następować będzie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na wskazane przez sołtysa konto bankowe.
§ 4. 1. W przypadku wykonywania obowiązków sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania tej funkcji, przyjmując jeden dzień pełnienia obowiązków za 1/30 wysokości diety, o której mowa w § 2.
2. O niemożności wykonywania obowiązków, sołtys zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy, składając pisemne oświadczenie, w którym zostanie określona zaistniała przeszkoda i okres nie wykonywania obowiązków w danym miesiącu.

§ 5. Sołtysowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach obowiązujących radnych Gminy Gierałtowice.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Gierałtowice nr XIX/123/16 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, zmiana Uchwała Nr XLIII/296/18 z dnia 20 marca 2018 r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XLII/302/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-11-2021 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze: PDF25_postępowanie nadzorcze_XLI-302-2021_diety sołtysów_ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE.pdf

Wersja XML