Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLII/298/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-11-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 r. (ze zmianami) jak następuje:

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW
         
    (-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochody bieżące Dochody majątkowe
758 Różne rozliczenia 1 926 792,00 1 926 792,00 0,00
         
  Subwencja ogólna 1 926 792,00 1 926 792,00 0,00
         
  Uzupełnienie subwencji ogólnej 1 926 792,00 1 926 792,00 0,00
         
801 Oświata i wychowanie 4 000,00 4 000,00 0,00
         
  Dochody własne gminy 4 000,00 4 000,00 0,00
         
  Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 4 000,00 4 000,00 0,00
  * Jednostki oświaty i wychowania 4 000,00 4 000,00 0,00
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 000,00 4 000,00 0,00
         
851 Ochrona zdrowia -1 400,00 -1 400,00 0,00
         
  Inne środki określone w odrębnych przepisach -1 400,00 -1 400,00 0,00
         
  Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 -1 400,00 -1 400,00 0,00
         
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 770,00 9 770,00 0,00

 

Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochody bieżące Dochody majątkowe
         
  Dochody własne gminy 9 770,00 9 770,00 0,00
         
  Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 9 770,00 9 770,00 0,00
         
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 50 000,00 0,00
         
  Dochody własne gminy 50 000,00 50 000,00 0,00
         
  Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 50 000,00 50 000,00 0,00
         
OGÓŁEM 1 989 162,00 1 989 162,00 0,00

 

 

UZASADNIENIE

 

PDF   Uchwała Nr XLII/298/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-11-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2021 rok.pdf

DOCXUzasadnienie XLII/298/2021.docx

PDFZalacznik1 XLII/298/2021.pdf

PDFZalacznik2 XLII/298/2021.pdf

PDFZalacznik3 XLII/298/2021.pdf

Wersja XML