Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki - etap I”, przyjętego Uchwałą Nr XL/289/21 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6października 2021 r. oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Gierałtowice, dnia 13.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki - etap I”,

przyjętego Uchwałą Nr XL/289/21 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6października 2021 r.

oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwały Nr XL/289/2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki - etap I”.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Gierałtowice bip.gieraltowice.pl. (zakładka planowanie przestrzenne/ogłoszenia i komunikaty)

 

PDFPodsumowanie do MZP dla obszaru sołectwa Paniówki - etap I przyjętego Uchwałą nr XL_289_2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 października 2021.pdf

 

Wersja XML