Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050.223.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Gierałtowice konsultacji uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w zakresie proponowanej w projekcie ww. uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zarządzenie nr 0050.223.2021
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 2 listopada 2021 roku


w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Gierałtowice konsultacji uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w zakresie proponowanej
w projekcie ww. uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Działając na podstawie przepisów:
-       art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz uchwały nr XII/98/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.08.2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Gierałtowice

zarządzam

§1

1.     Przeprowadzić z mieszkańcami gminy Gierałtowice konsultacje uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w zakresie proponowanej w projekcie ww. uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie 01.01.2022 r.
2.     Objąć konsultacjami obszar Gminy Gierałtowice.

§2

Konsultacje przeprowadzić w dniach od 2 do 10 listopada 2021 r.   

§3

1.     Konsultacje przeprowadzić w formie pisemnej, na formularzu zgłaszania opinii stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.     Druki formularzy można pobrać ze strony internetowej bip.gieraltowice.pl lub w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice.
3.     Uzupełnione formularze można składać w Kancelarii Urzędu Gminy Gierałtowice lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP lub mailowo na adres .


§4

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Formularz zgłaszania opinii w sprawie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w zakresie proponowanej w projekcie ww. uchwały wysokości stawek podatku od nieruchomości. DOCXformularz-zglaszania-opinii-konsultacje z mieszkańcami_w spr. stawek podatku od nieruchomości.docx

Zarządzenia nr 0050.223.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 2 listopada  2021 r.PDFzarządzenie w spr. konsultacji stawek podatkowych z mieszkańcami.pdf

 

 

Wersja XML