Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/wyniku postępowania dla zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Gierałtowice w 2021 roku”, OKP/WR-1/2021.

2021/BZP 00253304/01

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 2.11.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Gierałtowice w 2021 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIERAŁTOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Roboty 48

1.5.2.) Miejscowość: Gierałtowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-186

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 3011340

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gieraltowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gieraltowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Gierałtowice w 2021 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e545ce5-2ff9-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00253304/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-02 12:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000642/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Gierałtowice w 2021 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235248/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Pierwsza umowa o świadczenie usług pocztowych w 2021r. została zawarta na kwotę 119 925 zł, aneksem zwiększono do 129 900 zł. Konieczność zamówienia usług pocztowych na kwotę łączną powyżej 130 tys. zł, spowodowane było niedającym się przewidzieć znacznym wzrostem wysyłki upomnień o zaległościach dot. opłaty za gospodarowanie odpadami, wynikającym ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz nieplanowanej zmiany banku świadcz. usługi finansowe dla Gminy Gierałtowice i wiążącą się z tym koniecznością przesłania inf. o zmianie numerów rach. bankowych oraz koniecznością zapewnienia funkcjonowania UG Gierałtowice w zakr. korespondencji z podmiotami zewn.
Z uwagi na przekroczenie kwoty 130 000 zł, konieczne jest zastosowanie przepisów art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Wobec opisanych okoliczności zasadne jest udzielenia zamówienia w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U.2021.1129).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OKP/WR-1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 40000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2021 roku w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1041 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poczta Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 525-000-73-13

7.3.3) Ulica: Rodziny Hiszpańskich 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-940

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30779,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

PDF2021_BZP 00253304_01 Ogłoszenie o wyniku postępowania_UZP.pdf

Wersja XML