Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLI/296/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-10-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gierałtowice

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491)

§ 1. Skargę na działalność Wójta Gminy Gierałtowice, przekazaną 27.09.2021 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice powiadomi skarżącą.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XLI/296/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-10-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gierałtowice.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XLI/296/2021.docx

Wersja XML