Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLI/295/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-10-2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870),

§ 1. Uznaje się, że petycja dotycząca podjęcia uchwały sprzeciwiającej się działaniom dyskryminacyjnym i segregacji mieszkańców z powodu braku szczepień, wniesiona 10 października 2021 r. przez Fundację Nowe Spektrum w Kobiórze, nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice zawiadomi wnoszącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLI/295/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-10-2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.pdf

DOCXUzasadnienie XLI/295/2021.docx

Wersja XML