Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLI/294/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-10-2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychoraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1372), art. 4 1 ust. 2 ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2021 r, poz. 1119), art. 10 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050),

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gierałtowce na rok 2022, zwany dalej Programem, w brzmieniu według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XLI/294/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-10-2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychoraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XLI/294/2021.docx

Wersja XML