Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/288/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 06-10-2021 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

§ 1. Przyjąć Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 2594).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XL/288/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 06-10-2021 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gierałtowice.pdf

DOCXWyspa1 XL/288/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1 XL/288/2021.docx

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Ślask.: ŚLASK288_regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Dz.Urz. Woj. Ślask

Rozstrzygnięcie nadzorcze: PDF23_postępowanie nadzorcze_Regulamin dostarczania wody i odpr.ścieków_rozstrzygnięcie.pdf

Wersja XML