Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XL/287/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 06-10-2021 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art.40 ust. 2 pkt 2, art.41 ust 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/280/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2021 r. poz. 5422) w §9 pkt 6 sformułowanie „oraz innych źródeł” skreśla się oraz po wyrazie „prawnych” dodaje się kropkę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr XL/287/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 06-10-2021 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.pdf

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Ślask.: PDF287_Statut Biblioteki zmiana Dz.Urz. Woj. Ślask..pdf
 

Wersja XML