Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.178.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.148.2021 r. z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.178.2021

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 12 sierpnia 2021 r.
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.148.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przyszowice - Etap I w Gminie Gierałtowice
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) i art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922),

 

zarządza się, co następuje

§ 1.

  1. Dokonuje się zmiany rozstrzygnięcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przyszowice - Etap I w Gminie Gierałtowice, wniesionych w wyniku ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, które miało miejsce w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do dnia 7 maja 2021 r., określonego w załączniku do Zarządzenia Nr 0050.148.2019 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 czerwca 2021 r.

  2. Wykaz uwag wraz ze zaktualizowanym sposobem rozpatrzenia, zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc załącznik do Zarządzenia Nr 0050.148.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 czerwca 2021 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.178.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 sierpnia 2021 r.,

zmieniającego zarządzenie nr 0050.148.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.


 

PDFWykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP_.pdf

 

 

 

PDFZarzadzenie_Wójta_0050-178-2021_zmieniające zarządzenie_nr_148.pdf
PDFWykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML