Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie z uzasadnieniem do uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXIX/281/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

PODSUMOWANIE

do „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru sołectwa Przyszowice - etap I”,

przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/281/21 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

wraz z informacją o udziale społeczeństwa

 w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Podstawa prawna: art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021  r. poz. 247 z późn. zm.).

Część dokumentu obejmująca pkt 4 wypełnia jednocześnie wymóg sporządzania uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 pkt 2 przywołanej ustawy.

Użyte skróty:

1)    plan - Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przyszowice - etap I, uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/281/21 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 sierpnia 2021 r.,

2)    prognoza - prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu, o którym mowa w pkt 1,

3)    studium - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice, przyjęte uchwałą nr XXXIX/268/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12 grudnia 2017 r.,

4)    u.o.o.ś. - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

5)    u.p.z.p. - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

1.     Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 lit.b u.o.o.ś., obowiązek rozpatrzenia w prognozie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie zachodzi w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000.

Z uwagi na stwierdzony w prognozie brak możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko w stopniu znaczącym oraz brak jakiegokolwiek oddziaływania na obszary Natura 2000 w wyniku realizacji planu nie wystąpiła potrzeba rozpatrywania rozwiązań alternatywnych, o których mowa w przywołanych przepisach, w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie planu, a także rozwiązań kompensujących.

2.     Sposób i zakres uwzględnienia ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko była opracowywana równolegle ze sporządzaniem projektu planu. Dzięki temu możliwe było uwzględnienie w projekcie dokumentu zapisów zapewniających ochronę środowiska, stosownie do lokalnych uwarunkowań i problemów. Ustalenia planu zawierają rozwiązania zapobiegające negatywnym oddziaływaniom na środowisko planowanych przedsięwzięć i zmian w zagospodarowaniu terenów, zaś ograniczenie negatywnych oddziaływań mogących pojawić się w fazie realizacji przedsięwzięć wymaga jedynie przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących.

Szczególną uwagę poświęcono konstrukcji zapisów służących profilaktyce powodzi i ochronie środowiska przed negatywnym oddziaływaniem eksploatacji węgla kamiennego (zwłaszcza w zakresie przydatności rolniczej gleb oraz stanu wód powierzchniowych i podziemnych), które to zagadnienia na terenie sołectwa są wzajemnie powiązane. Zapisy te, zawarte w §7 planu, są odpowiedzią na ustalenia zawarte w rozdziale VI prognozy, przewidujące potencjalne - bardzo niekorzystne i nieodwracalne lub trudno odwracalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji planu:

−        kontynuacja procesu degradacji i dewastacji gleb (w tym gleb chronionych) w obrębie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na skutek powstawania zalewisk lub obszarów przesuszonych, a także poprzez wypełnianie niecek obniżeniowych odpadami i rekultywację nie obejmującą odtworzenia pierwotnego profilu glebowego;

−        niekontrolowane zmiany stosunków wodnych, w tym zaburzenia reżimu cieków naturalnych na skutek zmiany kierunków spływu wód i zmiany profilu podłużnego cieków, a w konsekwencji zmiana warunków siedliskowych na terenach leśnych i terenach łąkowych w dolinach rzek;

−        możliwość pogorszenia stanu ekologicznego wód, na skutek budowy obwałowań i innego rodzaju technicznej zabudowy koryt cieków, włącznie z pompowniami przerywającymi ciągłość ekologiczną cieków lub kształtowaniem sztucznych koryt powodujących utratę kontaktu hydrologicznego wód z podłożem, a w konsekwencji utrata funkcji przyrodniczej cieków stanowiących obszary rdzeniowe korytarzy ekologicznych dla ryb,

−        wzrost zagrożenia powodzią i podtopieniami na obszarze sołectwa oraz na obszarze sąsiednich sołectw i gmin, na skutek dalszego poszerzania obszarów bezodpływowych niecek spowodowanych eksploatacją górniczą oraz nadmiernego uszczelnienia powierzchni ziemi na terenach zurbanizowanych;

−        zubożenie krajobrazu i zmniejszenie bioróżnorodności na skutek likwidacji zieleni przywodnej oraz enklaw zadrzewień na terenach rolnych, a w konsekwencji ograniczenie funkcji korytarzy ekologicznych Ornontowickiego i Kłodnicy;

−        niszczące oddziaływanie eksploatacji górniczej na istniejącą infrastrukturę komunikacyjną i techniczną oraz budynki, a także przekształcenia powierzchni ziemi pod wpływem osiadań ograniczające możliwość wykorzystania nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w miejscowych planach oraz w studium.

Funkcja doradcza i kontrolna prognozy polegała na rekomendowaniu określonych rozwiązań  służących zapobieganiu narastaniu konfliktów funkcjonalno-przestrzennych, zwłaszcza w zakresie szczegółowych ustaleń dotyczących przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów - eliminujących takie sposoby zagospodarowania, które mogłoby obniżać jakość środowiska zamieszkania na terenach zabudowy o funkcji mieszkaniowej, nakazujących izolowanie sposobów zagospodarowania o potencjalnie niekorzystnym oddziaływaniu na tereny przyległe (w tym na krajobraz) oraz zapobiegających nadmiernemu zagęszczeniu zabudowy poprzez ustalenie właściwych wskaźników powierzchni zabudowy i wymaganego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Ponadto, w ramach równoległych prac nad projektem planu i prognozą określono najbardziej właściwe ze środowiskowego punktu widzenia rozwiązania specyficznych dla obszaru sołectwa Przyszowice problemów  zagospodarowania obszarów niekorzystnie przekształconych w wyniku dotychczasowej działalności górniczej (zalewiska, tereny podmokłe w nieckach osiadań, nieużytki)  wskazując:

−        obszary wymagające rekultywacji w celu przywrócenia funkcji rolniczej,

−        tereny, w których dopuszcza się utworzenie zbiorników wodnych o funkcji retencyjnej,

−        tereny, które mogą zostać zagospodarowane na cele rekreacyjne,

−        tereny, na których zasadne jest umożliwienie kontynuacji procesów renaturalizacji, w związku z wytworzeniem się  zbiorowisk roślinnych o podwyższonych walorach przyrodniczych lub siedlisk chronionych gatunków fauny.

3.     Sposób wzięcia pod uwagę i zakres uwzględnienia opinii właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58  u.o.o.ś.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu została sporządzona na podstawie art. 51 ust. 1  u.o.o.ś., zgodnie z przepisami art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 53 oraz w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś., zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony, w wyniku wystąpienia Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 9.06.2016 r., z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo  WOOŚ.411.126.2016.BM z dnia 23 czerwca 2016 r.) oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gliwicach (pismo NS/ZNS-Gm-522-14(1)/16 z dnia 23 czerwca 2016 r.).

Zakres merytoryczny prognozy oddziaływania na środowisko oraz zakres i stopień szczegółowości informacji w niej zawartych uwzględnia postanowienia wyżej wymienionych uzgodnień.

Stosownie do art. 54 ust. 1  u.o.o.ś. oraz art. 17 pkt 6 lit. a u.p.z.p., projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przedstawiony przez Wójta Gminy Gierałtowice, pismem z 18.07.2018 r., do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gliwicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach pozytywnie zaopiniował projekt planu w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, nie wnosząc uwag do przedstawionej dokumentacji, pismem NS/ZNS-Gm-522-37(1)/18 z dnia 17.08.2018 r. oraz ponownie - pismem NS/ZNS-Gm-522-14(2)/16-20 z dnia 18.12.2020 r., w związku z przedstawieniem przez Wójta Gminy Gierałtowice projektu planu zawierającego zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag wniesionych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu.

Projekt planu pozytywnie zaopiniował również Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach  (opinia sanitarna IN.VI.743.31.2018 z dnia 27.07.2018 r. - dotycząca pierwszej wersji projektu planu oraz NS-NZ.9022.24.232.2020 z dnia 17.12.2020 r. - dotycząca projektu zmienionego w wyniku rozpatrzenia uwag wniesionych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem WOOŚ.410.362.2018.PB z dnia 08.08.2018 r. przedstawił opinię negatywną o projekcie planu, stwierdzając w uzasadnieniu, iż nie można wykluczyć negatywnego oddziaływania skutków realizacji ustaleń projektu planu na drożność korytarzy ekologicznych Kłodnica i Ornontowickiego oraz na integralność terenów leśnych, w związku z czym zasadnym jest uzupełnienie prognozy o analizę wpływu na środowisko ustaleń planu dotyczących jednostek 1ITW, 3ITW, 7ITW, 19RZ, 1ZZ, 6bKDD (w szczególności przewidywanych oddziaływań na terenach ITW w dolinie Kłodnicy), a także inwestycji na terenach PU1, PU2, MN, R,MU w dolinie potoku Chudowskiego na istniejące korytarze ekologiczne i lokalne szlaki migracji oraz pozostałe powiązania struktury przyrodniczej, a także zaproponowanie rozwiązań minimalizujących ewentualne negatywne oddziaływania. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał na zasadność dokonania ponownej analizy ustaleń projektu planu pod  kątem spełnienia wymagań w zakresie ochrony przed hałasem wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 114, art. 72 ust. 1 pkt 6). Pismem PP.6721.2.14.2018 z dnia 12.09.2018 r. Wójt Gminy Gierałtowice złożył wyjaśnienia i ponownie przedstawił do zaopiniowania projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uzyskując opinię  pozytywną (pismo WOOŚ.410.443.2018.PB z dnia 25.09.2018 r.).

Zmiany w projekcie planu wynikające z uwzględnienia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska objęły całkowitą rezygnację z zapisów umożliwiających wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na terenach 1ITW, 3ITW oraz 7ITW, z wyjątkiem energii ze źródeł odnawialnych, z ograniczeniem do: hydroenergii, energii cieplnej wód, gruntu i powietrza. W przypadku terenu 7ITW wykluczono ponadto instalacje o mocy powyżej 100 kW. Ponadto wprowadzono zmiany w części tekstowej planu, obejmujące zaliczenie, na potrzeby ochrony przed hałasem zabudowy istniejącej w terenach o symbolach przeznaczenia MN, MNU, Up,ZU, RM, RO, U,RM, M,U, UM, UMC, ZZ, ZD, ZP, ZR, do poszczególnych rodzajów terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych.

Pismem WOOŚ.410.482.2020.PB z dnia 18.12.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podtrzymał pozytywną opinię o projekcie planu, po przedstawieniu przez Wójta Gminy Gierałtowice projektu planu zawierającego zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag wniesionych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu.

4.     Udział społeczeństwa w postępowaniu. Sposób i zakres uwzględnienia uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa.

4.1.        Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Plan został sporządzony zgodnie z procedurą określoną w art. 17 u.p.z.p. oraz art. 39 i art. 54  u.o.o.ś., w sposób zapewniający udział społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko przed przyjęciem projektu dokumentu. Działania zapewniające udział społeczeństwa objęły:

−       podanie do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu (w dniu 12 maja 2016 r.), w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice oraz w formie ogłoszenia prasowego (Przegląd Lokalny z dnia 12 maja 2016 r.) a także o możliwości składania wniosków do planu, w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r.;

−       konsultację koncepcji planu z Radą Sołecką w Przyszowicach;

−       ogłoszenie o wyłożeniu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przyszowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu (w dniu 28.02.2019 r.), zamieszczone na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice oraz w prasie lokalnej (Przegląd Lokalny z dnia 28 lutego 2019 r.; wraz z informacją o terminie i miejscu publicznej dyskusji oraz o możliwości składania uwag do projektu planu (w tym w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) - w terminie do dnia 24 maja 2019 r.;

−       zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie informacji o projekcie planu, o prognozie oddziaływania na środowisko oraz o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu - zgodnie z art. 21 u.o.o.ś.;

−       wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, w okresie od 11.03.2019 do 26.04.2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice w Biuletynie Informacji Publicznej;

−       zorganizowanie publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, która odbyła się w dniu 26 marca 2019 r.;

−       zaopiniowanie sposobu rozstrzygnięcia wniesionych uwag przez Komisję d.s. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice, w trakcie pięciu posiedzeń komisji;

−       uzyskanie opinii Rady Sołeckiej w Przyszowicach oraz Komisji d.s. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice na temat projektu planu zawierającego zmiany wynikające ze sposobu i  zakresu uwzględnienia uwag;

−       ponowne ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przyszowice - Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zamieszczone na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice w dniu 25.03.2021 r. oraz w prasie lokalnej (Przegląd Lokalny z dnia 25 marca 2021 r.); wraz z informacją o terminie i miejscu publicznej dyskusji oraz o możliwości składania uwag do projektu planu (w tym w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) - w terminie do dnia 28 maja 2021 r.;

−       zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie informacji o projekcie planu, o prognozie oddziaływania na środowisko oraz o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu - zgodnie z art. 21 u.o.o.ś.;

−       ponowne wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 6 kwietnia do 7 maja 2021 r. (w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice, a także poprzez udostępnienie projektu rysunku planu w systemie informacji przestrzennej gieraltowice.e-mapa.net); 

−       zorganizowanie publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w dniu 27 kwietnia 2021 r., (która ze względu na stan epidemii odbyła się w formie zdalnej);

−       zaopiniowanie sposobu rozstrzygnięcia wniesionych uwag przez Komisję d.s. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice (na skutek którego nastąpiła korekta zarządzeń Wójta Gminy w sprawie rozstrzygnięcia uwag oraz ;

−       zamieszczenie informacji o sposobie i zakresie uwzględnienia  uwag złożonych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice (rozstrzygnięcie uwag wniesionych w wyniku pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu -  zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice nr: 0050.120.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. zmienione zarządzeniem nr 0050.146.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r., rozstrzygnięcie uwag wniesionych w wyniku drugiego wyłożenia - zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice nr: 0050.148.2021 z dnia 18 czerwca  2021 r.  wraz ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem nr 0050.178.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r.);

−       zamieszczenie informacji o uchwaleniu planu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

4.2.      Sposób i zakres uwzględnienia wniosków i uwag zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa.

W terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy, w trybie art. 17 pkt 1 u.p.z.p. wpłynęło 66 wniosków dotyczących 106 terenów. W projekcie rozpatrzono również 2 wnioski wniesione po wyznaczonym terminie, dotyczące 4 terenów. Łączna powierzchnia terenów objętych wnioskami wyniosła ok. 136 ha. Dominowały wnioski o przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub mieszkaniowo-usługową, a także mieszkaniową z dopuszczeniem różnych rodzajów działalności gospodarczej (66%).  Znaczący udział (ok. 20%, a w ujęciu powierzchniowym - 43%) miały również wnioski o zmianę przeznaczenia gruntu na cele działalności gospodarczej. Uwzględniono 53 wnioski  (48%) w całości i 26 (24%) w części – razem  72%, 31 wniosków nie uwzględniono,  głównie ze względu na brak zgodności ze studium.

W wyniku wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wniesiono 78 pism z uwagami. W tej liczbie  znalazły się uwagi  wielowątkowe (powielone w kilku pismach), odnoszące się w głównej mierze do ustaleń tekstowych, w tym do zapisów dotyczących zasad ochrony środowiska w kontekście jego wykorzystania w związku działalnością gospodarczą (zwłaszcza skutków eksploatacji węgla kamiennego) oraz do ustaleń szczegółowych dotyczących zasad zagospodarowania i zabudowy terenu.

Uwagi dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów zostały uwzględnione w zakresie możliwym bez naruszenia ustaleń studium i obowiązującego prawa, a także z zastosowaniem zasady ważenia interesu publicznego i interesów prywatnych - stosownie do art. 1 ust. 3 u.p.z.p. oraz zasady przezorności przy rozpatrywaniu postulatów mogących w sposób pośredni, poprzez oddziaływania długofalowe i skumulowane, prowadzić do  niekorzystnych zmian stanu środowiska.

Nie zostały zatem uwzględnione wnioski i uwagi postulujące takie zmiany w przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu, które mogą prowadzić do wzrostu ryzyka powodziowego (poprzez dopuszczenie zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na terasach zalewowych dolin cieków) oraz do wzrostu zagrożenia powodzią i podtopieniami, w tym także do transferu ryzyka powodziowego na obszary położone w niższych częściach zlewni Kłodnicy (położonych poza granicami gminy Gierałtowice) - czym skutkowałoby dopuszczenie wnioskowanych wskaźników powierzchni zabudowy działek budowlanych, sięgających 70-90%. Nie zostały również uwzględnione wnioski i uwagi prowadzące do upowszechnienia niezrównoważonych wzorców użytkowania terenu oraz chaosu przestrzennego, poprzez postulowane wymieszanie potencjalnie konfliktowych sposobów zagospodarowania, a także uwagi kwestionujące ustalenia planu chroniące ład przestrzenny (poprzez określenie minimalnych wielkości działek budowlanych, maksymalnych wskaźników powierzchni i intensywności zabudowy oraz gabarytów zabudowy dostosowanych do funkcji terenu i charakteru zagospodarowania na terenach sąsiednich, a także poprzez nakazy stosowania zieleni osłonowej lub urządzeń izolacyjnych w strefach stykowych terenów o funkcji produkcji, baz, składów lub usług komercyjnych z terenami zabudowy mieszkaniowej i usług społecznych).

W zakresie występującego na całym obszarze sołectwa konfliktu funkcjonalno-przestrzennego wynikającego z planów kontynuacji eksploatacji górniczej (której dotychczasowe skutki doprowadziły do powstania rozległych niecek bezodpływowych, poszerzenia obszarów zagrożonych powodzią, a na znacznej części obszaru sołectwa - również do dewastacji gruntów rolnych lub obniżenia ich przydatności rolniczej i które osłabiają atrakcyjność inwestycyjną gminy) nieuwzględnione pozostały zarówno uwagi strony społecznej - postulujące wprowadzenie w planie zapisów mających na celu ograniczenie zmian ukształtowania terenu będących skutkiem eksploatacji (wykraczających poza kompetencje Rady Gminy - w świetle orzecznictwa sadów administracyjnych), jak uwagi przedsiębiorców górniczych, postulujących eliminację lub modyfikację ustaleń planu formułujących wymagania należytej ochrony obiektów i obszarów w obrębie terenu górniczego - zarówno ze względu na stan zagospodarowania i przeznaczenia terenu, jak na zasoby i walory środowiska chronione na mocy przepisów odrębnych, głównie z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego. Uwzględnienie uwag sektora górniczego utrwaliłoby presję na środowisko, prowadząc do naruszenia obowiązujących celów środowiskowych dla wód, do wzrostu zagrożenia powodzią i suszą, dalszego obniżenia potencjału produkcyjnego gleb w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a także do nieodwracalnych zmian sieci hydrograficznej skutkujących m.in. utratą przyrodniczych funkcji cieków będących odcinkami rdzeniowymi korytarzy ichtiologicznych.

W następstwie uwzględnienia części uwag, z obszaru objętego uchwałą nr XXI/142/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przyszowice wyłączono obszar w rejonie ulicy Granicznej o powierzchni 35 ha (oznaczony symbolem II.1), obejmujący głównie tereny Parku Biznesowego Synergy Park, w większości objęte obowiązującym miejscowym planem przyjętym uchwałą nr XIII/98/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 października 2011 r. 

Modyfikacje tekstu i rysunku planu dokonane w następstwie uwzględnienia części uwag spowodowały potrzebę uwzględnienia ich w prognozie oddziaływania na środowisko, a następnie ponowienia procedury opiniowania i uzgodnień projektu planu oraz jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.

W wyniku drugiego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wpłynęły 53 pisma zawierające 124 uwagi szczegółowe, spośród których 24 uwzględniono. Uwzględnienie 11 uwag pociągnęło za sobą wprowadzenie niewielkich zmian w projekcie  - 3 korekt tekstu planu i legendy rysunku planu oraz 4 zmian przeznaczenia terenu: 2 zmiany z "U" - tereny usług" na "UM" - tereny usługowo-mieszkaniowe (zmiana na terenie prywatnym przy ul. Makoszowskiej na zgodny wniosek właściciela i innej osoby fizycznej) i na "Up,ZU - tereny usług społecznych z zielenią urządzoną" (zmiana na terenie gminnym przy ul. Gierałtowickiej w związku z uwagą osoby fizycznej), a także  2 zmiany polegające na rezygnacji z wyznaczenia publicznych ciągów pieszych (KDP) pomiędzy ulicami Spółdzielczą, Pogrzeby i Floriana na terenach będących własnością prywatną, w związku z protestami ich właścicieli (4 uwagi). Kolejnych 13  uwag nie wymagało dokonywania zmiany projektu -  10 uwag zawierało wnioski o podtrzymanie rozwiązań przyjętych w wyłożonym projekcie, a 3 uwagi - postulaty, których realizacja jest możliwa w oparciu o ustalenia wyłożonego projektu.

Nie uwzględniono 100 uwag, w tym 47 uwag odnoszących się do przeznaczenia lub zasad zagospodarowania konkretnych terenów lub obiektów (w 29 różnych jednostkach planistycznych), wśród których znalazły się 3 uwagi postulujące rezygnację z planowanego przeznaczenia  na rzecz terenów zieleni (dotyczy przeznaczenia terenów 1PU1, 2PU1 na cele produkcyjno-usługowe oraz  terenu 3MN na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) - uwagi nie zostały uwzględnione, ponieważ dotyczyły terenów prywatnych, a zostały wniesione przez osoby fizyczne nie będące ich właścicielami, zaś ustalone w planie przeznaczenie wynikało z wniosków właścicieli lub dotychczasowych ustaleń planistycznych.

Większość spośród pozostałych 53 nieuwzględnionych uwag miała charakter ogólny (nie odnoszący się do konkretnych nieruchomości) i dotyczyła różnych aspektów projektu planu, które były już podnoszone w związku z pierwszym wyłożeniem projektu (uwagi te wniosły osoby, które poprzednio nie wypowiedziały się), a podtrzymanie rozwiązań zawartych w projekcie wynikało z faktu, iż jego treść wyłożona ponownie do publicznego wglądu została ukształtowana po przeprowadzeniu dyskusji na temat sposobu i zakresu uwzględnienia uwag wniesionych w wyniku pierwszego wyłożenia na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy i  Rady Sołeckiej (patrz p. 4.1). W 28 uwag odnosiło się do ustaleń planu w zakresie zasad ochrony środowiska; wśród nich ponownie dominowały uwagi przedsiębiorców górniczych do zapisów mających na celu zapewnienie należytej ochrony środowiska oraz nieruchomości o różnym przeznaczeniu przed skutkami eksploatacji górniczej. Uwagi te pozostały nieuwzględnione, ponieważ rozwiązania przyjęte w planie stanowią wykonanie polityki przestrzennej przyjętej w obowiązującym studium (wypracowanej przy udziale kopalń) i stanowią kompromis pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a interesami kopalń, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli przepisów obowiązującego prawa.  

 

5.     Informacja o postępowaniu dotyczącym transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 104 u.o.o.ś., w związku z wykluczeniem w prognozie oddziaływania na środowisko możliwości wystąpienia takiego oddziaływania na skutek realizacji planu.

 

6.     Informacja na temat propozycji dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu

Zakres merytoryczny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zamknięty katalog spraw określony w art. 15 u.p.z.p.) nie przewiduje zamieszczania norm prawnych dotyczących metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień planu miejscowego.

Ocenę skutków realizacji planu należy przeprowadzać w trakcie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa w art. 32 u.p.z.p.. Przepis ten zobowiązuje do dokonania takiej analizy co najmniej raz w czasie kadencji rady. W analizie należy ocenić realizację planu w zakresie zgodności z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska i wykorzystania przestrzeni, w tym zwracając uwagę na dotrzymanie standardów akustycznych na terenach chronionych przed hałasem oraz na stosowanie rozwiązań chroniących gleby i wody przed zanieczyszczeniem.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Gierałtowice

                                                                                                        Leszek Żogała

 

 

Wersja XML