Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIX/282/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25-08-2021 w sprawie skargi na nieprawidłowości w placówkach oświatowych

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) oraz § 8 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz 46)

§ 1. Wniesioną w dniu 1.07.2021 r. skargę na działalność placówek oświatowych w Gminie Gierałtowice pozostawić bez rozpoznania.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpoznania skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXXIX/282/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25-08-2021 w sprawie skargi na nieprawidłowości w placówkach oświatowych.pdf

DOCXUzasadnienie XXXIX/282/2021.docx

Wersja XML