Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wójt Gminy Gierałtowice

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  od 18 sierpnia 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji 

 

 

Załączniki:

 

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych DOCXProjekt uchwały opłata żłobkowa.docx
   
 2. Formularz zgłaszania opinii.   DOCXFormularz opinii_ płata zlobkowa.docx

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 18.08.2021 r.

Wersja XML