Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia w Chudowie przy ul. Topolowej i Na Kąty

 

                          Gierałtowice, dnia 22.06.2021 r.

  PPG.6733.22.2021.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741/, art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

podaje do wiadomości, że w dniu 22.06.2021 r. wydana została decyzja
nr 24/2021, znak PPG.6733.22.2021.GN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia w Chudowie przy ul. Topolowej i Na Kąty”, lokalizacja inwestycji na działkach nr: 1760/290, 877/286, 1799/294, 1973/294, 1977/294, 934/294, 935/294, 936/294, 937/294, 1340/294, 1983/296, 2026/287, 2045/287, 2044/287, 2043/287, 2042/287, 2041/287, 2040/287, 2039/287, 1986/287, 1772/287, 2057/287, 2073/287 (k.m. 17, 18, obręb Chudów)

 

na rzecz inwestora:

 

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

 

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.a. strony mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty z osobą prowadzącą sprawę, tel.: +32/30-11-371.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.”
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

 

 

PDFObwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia w Chudowie przy ul. Topolowej i Na Kąty.pdf

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia :  

 

Referat  Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,  pok. 111,  tel.: (032) 30 11 371-372,  e-mail: pp@gieraltowice.pl

Wersja XML