Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”, PN/12/2020 – aneks nr 3.

Ogłoszenie nr 560433288-N-2021 z dnia 24.06.2021 r.

Gierałtowice: „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 549705-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510144378-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/12/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1228/128 stanowiącej własność Gminy Gierałtowice. W ramach niniejszego zamówienia wykonać należy: 1.1. ZADANIE NR 1: Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola obejmujące m.in.: a. adaptację części strażnicy OSP na potrzebę wydzielenia na pierwszym piętrze dwóch sal dydaktycznych wraz z odrębnymi pomieszczeniami sanitarnymi, salą terapeutyczną oraz kuchnią, b. wykonanie nadwieszenia (łącznika) pomiędzy istniejącymi segmentami budynku przedszkola wraz z przebudową wiatrołapu i wejścia technicznego (dostawy do kuchni), c. przebudowa klatki schodowej oraz wewnętrznych i zewnętrznych biegów schodowych, d. wykonanie zagospodarowania terenu między istniejącymi segmentami budynku przedszkola (w tym m.in. częściowe obniżenie patio między istniejącymi segmentami budynku przedszkola). Zakres rzeczowy niniejszego zadania obejmuje wykonanie między innymi następujących robót i dostaw: 1) roboty ziemne, przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe (wewnętrzne i zewnętrzne), 2) konstrukcje żelbetowe (m.in. ławy, stopy, ściany i płyty fundamentowe, ściany oporowe, płyty stropowe, stropodach z płyt kanałowych sprężonych, belki, rdzenie, wieńce, schody, attyki), 3) konstrukcje stalowe - nadproża stalowe, 4) ściany konstrukcyjne oraz ściany działowe, 5) pokrycie dachu wraz obróbkami blacharskimi i odwodnieniem, 6) podłoża i posadzki, 7) dylatacje i obróbki blacharskie, 8) izolacje termiczne, przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne, 9) tynki i okładziny wewnętrzne, 10) sufity podwieszane, 11) malowanie ścian i sufitów, 12) elewacje i roboty wykończeniowe zewnętrzne, 13) montaż ślusarki okiennej oraz ślusarki i stolarki drzwiowej, 14) elementy stałego wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych (m.in. lustra, dozowniki mydła w płynie, pojemniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, blaty podumywalkowe, obudowy umywalek, wieszaki na ręczniki, obudowy grzejników, drabinki drewniane, szafki pod zlewozmywak itp.), 15) zagospodarowanie terenu między istniejącymi segmentami budynku przedszkola, 16) zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, 17) zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, 18) wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne (inst. wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, inst. wodociągowa przeciwpożarowa, inst. kanalizacji sanitarnej, inst. kanalizacji deszczowej), 19) instalacja grzewcza, 20) instalacja klimatyzacji oraz instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 21) instalacje elektryczne i niskoprądowe. 1.2. ZADANIE NR 2: Usunięcie wad (usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach obejmujące m.in.: a. remont posadzki żywicznej tarasu i schodów prowadzących na taras przy istniejącym budynku przedszkola, b. remont płyty żelbetowej łączącej taras z istniejącymi segmentami budynku przedszkola, c. naprawa elewacji wykonanej w technologii „lekkiej-mokrej”, d. wykonanie robót malarskich w zalanych pomieszczeniach (pod tarasem na którym znajduje się posadzka żywiczna). Zamawiający informuje, że dostawa i montaż wyposażenia meblowego tj. szafy, meble, stoły biurka i krzesła nie stanowią przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone w czynnej placówce oświatowej. Zamawiający wymaga aby harmonogram prac prowadzonych w obiekcie był bezwzględnie ustalony z Zamawiającym oraz Użytkownikiem obiektu (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach) w celu maksymalnego zminimalizowania niedogodności związanych z prowadzeniem robót budowlanych na obiekcie oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola jak i pracownikom przedszkola. 2. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o: a. dokumentację projektową (projekt budowlano-wykonawczy), przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w przypadku zadania nr 1, b. opis techniczny - zakres rzeczowy robót, rzut sytuacyjny, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w przypadku zadania nr 2, oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 4. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): 45000000-7 Roboty budowlane, 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45331210-1 Instalowanie wentylacji, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45312310-3 Ochrona odgromowa. 5. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 6. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części prac, wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 10. Zamawiający określi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: a. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/wym. osób, b. uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c.rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 12. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, przewidzianych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych. 13. Warunki finasowania przedmiotu umowy Zamawiający określa w sposób następujący: 13.1. Zgodnie z uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024 Zamawiający sfinansuje w 2020 r. zadanie nr 1 do wysokości: 1 360 000,00 zł brutto. 13.2. Zgodnie z uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024 Zamawiający sfinansuje pozostałą cześć zadania nr 1 w 2021 r. 13.3. Zadanie nr 2 Zamawiający sfinansuje w całości w 2020 r.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45214100-1,

45231300-8,

45232130-2,

45453000-7,

45300000-0,

45330000-9,

45331100-7,

45331200-8,

45331210-1,

45310000-3,

45312310-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
24.07.2020 r. - 31.05.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad (usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/07/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe HYDROBUD Sp. z o.o.,  hydrobudchorzow@poczta.onet.pl,  ul. Inwalidzka 18,  41-506,  Chorzów,  kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1682931.87 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
26/05/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy wykonania robót dodatkowych. Zmiana była przewidziana w projekcie umowy § 13 ust. 8.5 pkt. b pkt. , § 13 ust. 9, 12 oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku ze zleceniem wykonania robót dodatkowych zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy. Zasadność zmian opisano w notatkach służbowych. Zamawiający wprowadził tym zakresie zmiany w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o zmianie umowy_aneks nr 3_UZP.pdf (205,08KB)