Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Gierałtowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Przyszowice – Etap I

                                                                                          Gierałtowice, dnia 25.03.2021 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Przyszowice – Etap I

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22 marca 2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 kwietnia 2021 roku do 7 maja 2021 roku w Urzędzie Gminy Gierałtowice, adres: 44‑186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48,

Sposoby zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na środowisko:

 

Ze względu na trwający stan epidemii preferowane są pierwsze cztery sposoby zapoznania się z projektem planu i prognozą. Bezpośredni wgląd do ww. dokumentów jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikami Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami (nr tel.: 32 30 11 371, 32 30 11 372). Konieczne jest zaopatrzenie się w maseczki ochronne.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00.

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odbędzie się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie online na platformie Microsoft Teams.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uczestniczenia w dyskusji publicznej on-line zamieszczone zostaną w BIP: bip.gieraltowice.pl/ zakładka Planowanie Przestrzenne/ Projekty planów miejscowych.

Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać pytania proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji na adres mailowy: pp@gieraltowice.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/ instytucji, adres lub siedzibę firmy/ instytucji oraz adres e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) do zdalnej dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gierałtowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 r.:

Uwagę można złożyć również podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, poprzez transmisję obrazu i dźwięku oraz zapis tekstowy (czat).

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gierałtowice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta - Rada Gminy Gierałtowice.

 

Wójt Gminy Gierałtowice

Leszek Żogała

Wersja XML