Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku - po korekcie.

            Zarządzenie Nr 0050.64.2021          

Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 18 lutego 2021 r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Gierałtowice  z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku

           

Działając na podstawie przepisów:

- art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

 

zarządzam

 

§1

Dokonać zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku poprzez nadanie brzmienia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Umieścić na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.gieraltowice.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gierałtowice informację o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów.
 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Konieczność zmiany Zarządzenia Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku wynika z ostatecznych kwot wykonanych dochodów ustalonych w związku z zamknięciem rachunków budżetu.

 

Załącznik

                                                                                              do Zarządzenia Nr 0050.64.2021

                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                              z dnia 18 lutego 2021 r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za IV kwartał 2020 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%) 

 

1

2

3

4

A. Dochody

81.741.014,54

76.122.980,98

93,13

A1. Dochody bieżące

76.681.321,54

74.394.851,42

97,02

A2. Dochody majątkowe

5.059.693,00

1.728.129,56

34,15

B. Wydatki

83.418.353,23

75.648.164,44

90,69

B1. Wydatki bieżące

72.871.065,42

66.585.474,35

91,37

B2. Wydatki majątkowe

10.547.287,81

9.062.690,09

85,92

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 1.677.338,69

474.816,54

x

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za IV kwartał 2020 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x