Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów i jednostek Gminy Gierałtowice”, OŚGK/WR-1/2020.

Ogłoszenie nr 510415213-N-2021 z dnia 12.02.2021 r.

Gmina Gierałtowice: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów i jednostek Gminy Gierałtowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1562/1912/ogloszenie-o-zawarciu-umowy.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów i jednostek Gminy Gierałtowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OŚGK/WR-1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów i jednostek Gminy Gierałtowice

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 395842.11
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja S.A.
Email wykonawcy: info@tauron-dystrybucja.pl
Adres pocztowy: ul. Podgórska 25a
Kod pocztowy: 31-035
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 486885.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 486885.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 486885.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybu zamówienia z wolnej ręki przewiduje w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej następująca okoliczność: usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W uzasadnieniu zastosowania powyższej przesłanki należy stwierdzić co następuje: TAURON Dystrybucja S.A. została wyznaczona przez Prezesa URE do pełnienia funkcji OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) na okres do dnia 31.12.2025r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 16.11.1998r. nr PEE/19/2698/U/1/98/JK z późn. zm. Stanowi ona, że obszar Gminy Gierałtowice jest objęty dystrybucją energii elektrycznej sieciami własnymi ww. Przedsiębiorcy. Zatem tylko ten Przedsiębiorca może świadczyć usługi dystrybucji energii na obszarze Gminy Gierałtowice. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) odbiorcy energii elektrycznej lub paliw gazowych mają prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii lub paliw gazowych (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych lub energii. Świadczenie usług dystrybucji paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług. Dostarczanie energii i paliw gazowych do odbiorcy odbywa się na podstawie dwóch umów: umowy sprzedaży zawieranej ze sprzedawcą energii /paliw gazowych i umowy o świadczenie usług dystrybucji zawieranej z operatorem systemu dystrybucyjnego, przedsiębiorstwem energetycznym, które dystrybuuje energię (art. 5 ust. 1 i 2 ww ustawy). Reasumując, zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i jednostek Gminy Gierałtowice.

 

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia_UZP.pdf

 

Wersja XML