Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, PN/23/2020.

Nr sprawy: PN/23/2020

 

 

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, Nr rej. PN/23/2020
wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

Zakład Remontowo Budowlany „PLAST BUD”
Mariusz Dawidowski
44-119 Gliwice
ul. Wiślana 17/4

Cena oferty brutto wynosi: 2 195 550,00 zł.           

(słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt
złotych  00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

 

Cena:                                                                             60%         
Okres gwarancji:                                                            40%
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz zprzyznaną ofertom punktacją wg kryteriówoceny ofert określonych w SIWZ

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji

40%

 

Łączna ilość punktów

 

1.

COPIA INVEST Sp. z o.o.
40-144 Katowice,
ul. Józefowska 6

 

Oferta odrzucona

 

2.

 

INARE sp. z o.o., sp. k.
30-651 Kraków, ul. Łabędzia 9

 

58,60 pkt

 

40,00 pkt

 

98,60 pkt

 

3.

JS INVEST Jacek Sielańczyk
44-100 Gliwice,
ul. Chorzowska 44b

 

Oferta odrzucona

 

4.

DAN POL BUDOWNICTWO
sp. z o.o., sp. k.
43-100 Tychy, ul. Murarska 28

 

55,74 pkt

 

40,00 pkt

 

95,74 pkt

 

5.

 

DOMTON Andrzej Wnuk
44-144 Żernica,

ul. Wrzosowa 3

 

49,54 pkt

 

40,00 pkt

 

89,54 pkt

 

6.

 

Konsorcjum Firm:
1.BEN BUD sp. z o.o.
44-240 Żory ul. Gajowa 68 –Lider
2. BEN BUD Janusz Benisz
44-240 Żory ul. Gajowa 68

 

 

Oferta odrzucona

 

 

7.

 

  •  

 

 

Oferta odrzucona

 

 

8.

1. Partum sp. z o.o., sp. k.
41-800 Zabrze, ul. 3 maja 1a/4
2. CONNECT sp. z o.o.
32-600 Babice ul. Spacerowa 5d

 

Oferta odrzucona

 

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ASTON sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Jana Śliwki 89

 

Oferta odrzucona

 

10.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior
44-203 Rybnik, ul. Mikołowska 113a

 

57,71 pkt

 

40,00 pkt

 

97,71 pkt

 

11.

 

Grupa-Am sp. z o.o., sp. k.
41-710 Ruda Śląska,
ul. 1 Maja 246A

 

54,95 pkt

 

40,00 pkt

 

94,95

 

12.

 

POL-KATO II FHU Agnieszka Ciosek
40-872 Katowice,
Zawiszy Czarnego 16a

 

Oferta odrzucona

 

13.

 

Zakład Remontowo Budowlany
„PLAST BUD” Mariusz Dawidowski
44-119 Gliwice, Wiślana 17/4

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

14.

 

Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 58

 

Oferta odrzucona

 

15.

  •  

 

 

48,02 pkt

 

40,00 pkt

 

88,02 pkt

 

16.

 

BAUTERM JĘDRZEJEWSKI, BUGAJCZYK, NOWACZEK s.c.
Rudnik Wielki ul. Sosnowa 21,
42-260 Kamienica Polska

 

 

Oferta odrzucona

           

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia 27.01.2021 r.

 

Zamawiający odrzucił z postępowania oferty następujących  Wykonawców:

1. COPIA INVEST Sp. z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp. –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W toku badania ofert Zamawiający stwierdził , że w ofercie Wykonawcy brakuje załącznika do oferty: „Zbiorcze zestawienie kosztów zadania”.Zamawiający ustalając treść w/w dokumentu zobowiązał równocześnie wszystkich wykonawców do przedstawienia poszczególnych kosztów zadania na etapie złożenia oferty.  Skoro zamawiający ustalił, że treść zobowiązania ma być opisana w konkretnym dokumencie, w określony sposób, a w/w załącznik stanowi integralna część oferty, to brak spełnienia powyższego wymogu przez jednego z wykonawców oznacza, że treść tej oferty nie jest zgodna z treścią SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. JS INVEST Jacek Sielańczyk 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44b

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

      Zamawiający odrzucił ofertę  Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.  Wykonawca  nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający pismem z dnia 18.12.2020 r. zwrócił się do Wykonawcy  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. W wyznaczonym terminie  Wykonawca  nie wyraził  zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku
z tym oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania dla zadania
pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”  na podstawie  art.  89 ust.1 pkt. 7a) ustawy Pzp.

3. Konsorcjum Firm:
    1.BEN BUD sp. z o.o., 44-240 Żory ul. Gajowa 68 –Lider
     2. BEN BUD Janusz Benisz, 44-240 Żory ul. Gajowa 68

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

      Zamawiający odrzucił ofertę  Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.  Wykonawca  nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający pismem z dnia 18.12.2020 r. zwrócił się do Wykonawcy  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. W wyznaczonym terminie  Wykonawca  nie wyraził  zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku
z tym oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania dla zadania
pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”  na podstawie  art.  89 ust.1 pkt. 7a) ustawy Pzp.

4. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE Herman Jarosław,
    44-323 Połomia, ul. Przyległa 4

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

              Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art.24 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W związku z tym, że jest to obligatoryjna przesłanka oceny podmiotowej wykonawców w postępowaniu, odnosząca się do braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, opisana w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Zamawiający pismem z dnia 03.12.2020 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia powyższego dokumentu. Ze względu na brak uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego wskazanego dokumentu Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp., ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Równocześnie oferta Wykonawcy została odrzucona  na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.  Wykonawca  nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający pismem z dnia 18.12.2020 r. zwrócił się do Wykonawcy  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. W wyznaczonym terminie  Wykonawca  nie wyraził  zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z tym oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania dla zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”  na podstawie  art.  89 ust.1 pkt. 7a) ustawy Pzp.


5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
    1. Partum sp. z o.o., sp. k. 41-800 Zabrze, ul. 3 maja 1a/4,
     2. CONNECT sp. z o.o. 32-600 Babice ul. Spacerowa 5d

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę  Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. tj. oferta jest niezgodna z ustawa.

Zgodnie z art. 23 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jednakże w takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

Oferta Wykonawcy: Partum sp. z o.o., sp. k.  oraz CONNECT sp. z o.o. została złożona bez stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 09.12.2020r. zgodnie z zapisami SIWZ oraz art. 26 ust. 3a ustawy Pzp wezwał  Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa.

Ze względu na brak uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego wskazanego dokumentu Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. tj. oferta jest niezgodna z ustawą.

 

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ASTON sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Jana Śliwki 89

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

              Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art.24 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W związku z tym, że jest to obligatoryjna przesłanka oceny podmiotowej wykonawców w postępowaniu, odnosząca się do braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, opisana w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Zamawiający pismem z dnia 03.12.2020 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia powyższego dokumentu.

Ze względu na brak uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego wskazanego dokumentu Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24
ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp., ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Równocześnie oferta Wykonawcy została odrzucona  na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.  Wykonawca  nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający pismem z dnia 18.12.2020 r. zwrócił się do Wykonawcy  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. W wyznaczonym terminie  Wykonawca  nie wyraził  zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku
z tym oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania dla zadania
pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”  na podstawie  art.  89 ust.1 pkt. 7a) ustawy Pzp.

7. POL-KATO II FHU Agnieszka Ciosek 40-872 Katowice, Zawiszy Czarnego 16a

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę  Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.  Wykonawca  nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający pismem z dnia 18.12.2020 r. zwrócił się do Wykonawcy  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. W wyznaczonym terminie  Wykonawca  nie wyraził  zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku
z tym oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania dla zadania
pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”  na podstawie  art.  89 ust.1 pkt. 7a) ustawy Pzp.

 

8. Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek 44-100 Gliwice,
    ul. Chorzowska 58

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę  Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.  Wykonawca  nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający pismem z dnia 18.12.2020 r. zwrócił się do Wykonawcy  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. W wyznaczonym terminie  Wykonawca  nie wyraził  zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku
z tym oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania dla zadania
pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”  na podstawie  art.  89 ust.1 pkt. 7a) ustawy Pzp.


9. BAUTERM JĘDRZEJEWSKI, BUGAJCZYK, NOWACZEK s.c. Rudnik Wielki
    ul. Sosnowa 21, 42-260 Kamienica Polska

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

      Zamawiający odrzucił ofertę  Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.  Wykonawca  nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zamawiający pismem z dnia 18.12.2020 r. zwrócił się do Wykonawcy  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. W wyznaczonym terminie  Wykonawca  nie wyraził  zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku
z tym oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania dla zadania
pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”  na podstawie  art.  89 ust.1 pkt. 7a) ustawy Pzp.

 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (274,77KB)

 

 

 

.