Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej.

Ogłoszenie nr 510404190-N-2021 z dnia 18.01.2021 r.

Gmina Gierałtowice: „Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): https://bip.gieraltowice.pl/4155/1868/informacja-o-zamiarze-zawarcia-umowy.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OŚGK/WR-2/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej” I. Bieżące utrzymanie zieleni w gminie, na które składają się następujące działki gminne: 1. W sołectwie Gierałtowice: 1) teren zielony przy budynku wielofunkcyjnym w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1 wraz z placem zabaw oraz siłownią zewnętrzną (dz. nr 198/58) - obsługa ciągła (koszenie trawy 4 razy w sezonie), 2) teren przy Urzędzie Gminy od ul. Ks. Roboty oraz ul. Powstańców Śląskich (dz. nr 50, 850/53, 273/78, 272/77) - obsługa ciągła, 3) targowisko Gierałtowice przy ul. Targowej (dz. nr 593/70) – koszenie trawy co najmniej 3 razy w sezonie, 4) działka Gminna Gierałtowice, ul. Mickiewicza 43 (dz. nr 679/20, 677/20, 678/20) – koszenie trawy co najmniej 2 razy w sezonie, 5) wysepka ul. Topolowa / Bojkowska – koszenie trawy co najmniej 2 razy w sezonie, 6) działka nr 274/79 (Firaneczka) - koszenie trawy co najmniej 2 razy w sezonie, 7) działka gminna przy parkingu obok szkoły w Gierałtowicach (dz. nr 844/168) – koszenie co najmniej 3 razy w sezonie, 8) parking przy ZSP w Gierałtowicach od strony ul. Ks. Roboty (dz. nr 818/74) - obsługa ciągła, 9) parking przy starym cmentarzu (dz. nr 897/122) – koszenie trawy 2 razy w sezonie, 10) ul. Brzezina - miejsce postojowe (dz. nr 550/26) - koszenie trawy 4 razy w sezonie , 11) działka pomiędzy LKS Gierałtowice a ul. Korfantego (dz. nr 174/12) wraz z placem do ćwiczeń – koszenie trawy co najmniej 3 razy w sezonie, 12) przycinanie żywopłotu przy wejściu na teren LKS od strony ul. Stachury – co najmniej 1 raz w sezonie. 2. W sołectwie Przyszowice: 1) Park Przyszowice (dz. nr 610/36) - obsługa ciągła, 2) „Kort" Przyszowice (dz. nr 2) - obsługa ciągła, 3) parking przy cmentarzu (dz. nr 469/78) - obsługa ciągła, 4) pomnik i parking przy kościele (dz. nr 185/1, 99/60, 58, 29, 65/59), - obsługa ciągła, 5) działka przy ul. K. Miarki 1 oraz teren przy OSP (dz. nr 29, 83/37 i 82/37 część działek nr 1 i 90/2) obsługa ciągła, 6) działka nr 107/2, 108/2 i 50/1 skrzyżowanie ul. Wolności i Granicznej – koszenie co najmniej 2 razy w sezonie, 7) działka za starą szkołą wraz z placem zabaw (nr 32 i 94/31) - obsługa ciągła. 3. W sołectwie Paniówki: 1) działki nr 1971/225 i 1961/228 (pomiędzy basenem a ul. Skotnicką) – koszenie co najmniej 3 razy w sezonie, 2) stara szkoła Paniówki (dz. nr 2146/189) - obsługa ciągła, 3) Park Joanny oraz parking (dz. nr 1184/274) – obsługa ciągła, 4) działka przylegająca do Parku Joanny za potokiem (dz. nr 1164/276) – koszenie co najmniej 2 razy w sezonie, 5) droga gminna wewnętrzna boczna ul. Borowej (dz. nr 1837/33) – koszenie co najmniej 2 razy w sezonie. 4. W sołectwie Chudów: 1) teren przy budynku wielofunkcyjnym oraz OSP (dz. nr 2060/286) - obsługa ciągła, 2) parking przy cmentarzu (dz. nr 1967/294) - obsługa ciągła, 3) teren wokół kapliczki przy ul. Szkolnej – koszenie co najmniej 2 razy w sezonie, 4) dz. nr 1197/291 pomiędzy ul. Zabrską a ul. Osiedle nad potokiem Jasienica – koszenie co najmniej 2 razy w sezonie, 5) teren zielony przy budynkach komunalnych przy ul. Dwór 2 i 4 (dz. nr 1260/2) oraz przy ul. Dwór 3 (działki nr 608/20, 653/20, 668/24, 652/20) - koszenie co najmniej 2 razy w sezonie, 6) miejsca przy ławkach ul. Wodna oraz tzw. „gęsi rynek” - koszenie co najmniej 2 razy w sezonie do rozeznania, 7) dz. nr 703/16 i 704/16 przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Topolowej w Chudowie wraz z placem do ćwiczeń - koszenie trawy co najmniej 3 razy w sezonie. 5. Inne wspólne dla wszystkich sołectw: 1) wycinka krzewów i gałęzi drzew, które powodują brak widoczności znaków drogowych dróg gminnych, 2) wycinka drzew i krzewów, które nie wymagają zezwolenia na usunięcie - na zgłoszenie, 3) koszenie rowerowych miejsc postojowych, 4) nasadzenia drzew przekazanych przez Zamawiającego, podlewanie - na zgłoszenie, 5) koszenie traw przy przystankach 1 raz w miesiącu. 6. Poprzez obsługę ciągłą rozumie się stałe utrzymanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem. II. W zakresie utrzymania dróg gminnych: 1. Trzykrotne koszenie poboczy przy drogach gminnych oraz przydrożnych rowów gminnych. 2. Koszenie poboczy dróg i rowów przydrożnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem lub na zgłoszenie w zależności od wzrostu traw i chwastów, lecz nie rzadziej niż 3 razy w ciągu okresu wegetacyjnego (kwiecień - listopad). 3. Czyszczenie kratek ściekowych drogowej kanalizacji deszczowej, ich wymiana lub montaż po uszkodzeniach i kradzieżach. 4. Interwencyjne czyszczenie i opryskiwanie poboczy dróg oraz chodników przy drogach gminnych. 5. Ustawianie, prostowanie znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic. III. Utrzymanie terenów sportowych w gminie, które polegać będzie na: 1. Regularnym koszeniu terenu boisk z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez zarządy klubów w oparciu o terminarze rozgrywek i treningów wraz z boiskami treningowymi. 2. Zagospodarowaniu na miejscu (kompostowaniu) zebranej trawy wraz z organizacją takich miejsc na terenach obiektów w uzgodnieniu z Zamawiającym. 3. Utrzymaniu murawy boisk tj. zakupie i rozsiewaniu nawozów, dosiewie trawy, wykonywaniu oprysków, aeracji, piaskowaniu, szczotkowaniu, wertykulacji, odchwaszczaniu i innych zabiegów pielęgnacyjnych które okażą się konieczne do utrzymania murawy boisk w stanie umożliwiającym prowadzenie rozgrywek i treningów na obiekcie. 4. Prowadzeniu dziennika szczegółowego przeprowadzonych prac z określeniem ich terminu i rodzaju z podaniem nazwy oraz ilości użytych środków dla każdego z boisk oddzielnie. 5. Koszeniu obejść obiektów sportowych wraz ze zbieraniem trawy w miejscach gdzie ze względów estetycznych jest to konieczne. 6. Utrzymaniu systemów nawadniania boisk gminnych. Wyłączeniu podlegają czynności bezpośrednio związane z utrzymaniem czystości na terenach sportowych oraz prowadzeniem rozgrywek, takie jak wykonywanie linii na boiskach bądź naprawa murawy bezpośrednio po przeprowadzonych meczach i treningach. IV. W zakresie melioracji 1. Czyszczenie krat na kolektorach i wywozu osadu z osadników kanalizacji deszczowej. V. Prace konserwatorskie, naprawcze i remontowe w obiektach gminnych, związane z ich bieżącym utrzymaniem, które nie wymagają określonych w przepisach prawa zezwoleń lub dokumentacji, w tym: 1. Drobne naprawy instalacji c.o., wod-kan. 2. Malowanie pomieszczeń budynków gminnych. 3. Inne związane z bieżącym utrzymaniem substancji budynków. 4. Wykaz obiektów gminnych stanowi załącznik nr 1 do umowy. VI. W pozostałym zakresie związanym z działalnością komunalną 1. Sprzątanie przystanków komunikacyjnych, w tym mycie ławek i opróżnianie koszy dwa razy w tygodniu. 2. Sprzątanie koszy na placach zabaw, siłowniach pod chmurką, w parkach raz w tygodniu oraz na zgłoszenie. 3. Mycie przystanków komunikacyjnych min 2 razy w roku. 4. Sprzątanie terenów zielonych, chodników i parkingów oraz terenów przy budynkach gminnych, opróżnianie koszy minimum 1 raz w tygodniu lub na zgłoszenie. 5. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz coroczne wiosenne sprzątanie poboczy dróg gminnych ze śmieci i transport do wyznaczonych przez Zamawiającego punktów. 6. Zimowe utrzymanie terenów przy budynkach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów przekazanych w trwały zarząd, oddanych w użyczenie lub dzierżawę, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do umowy 7. Pełna obsługa 2 kotłowni węglowych w budynkach gminnych tj. LKS Gierałtowice, OSP Przyszowice oraz kotłowni olejowej w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11. 8. Naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych. 9. Obsługa namiotu gminnego (rozkładanie, składanie) ok. 5 imprez w roku. 10. Obsługa imprez organizowanych przez Gminę i GOK zgłoszonych co najmniej 10 dni przed planowaną imprezą (rozkładanie ławostołów, sprzątanie podczas i po imprezach). 11. Doposażenie i organizacja pracy osób ukaranych skierowanych do odrabiania kary. 12. Czynności związane z prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i uczestnictwo w ewentualnych akcjach związanych z wystąpieniem stanów powodziowych. 13. Inne wg zgłoszeń Gminy. VII. W zakres przedmiotu umowy nie wchodzą koszty związane ze składowaniem odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem §1 pkt III ppkt 2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90600000-3

 

Dodatkowe kody CPV: 90000000-7, 90212000-6, 90213000-3, 50760000-0, 50721000-5, 50870000-4, 60100000-9, 77320000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 700000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@pgkprzyszowice.pl
Adres pocztowy: ul. K. Miarki 1
Kod pocztowy: 44-178
Miejscowość: Przyszowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 795563.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 795563.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 795563.67
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W przedmiotowym zamówieniu wszystkie wskazane powyżej przesłanki zostały spełnione gdyż: a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) jest osobą prawną, nad którą Gmina Gierałtowice sprawuje kontrolę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - Gmina Gierałtowice jest jedynym udziałowcem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., posiada 763165 udziałów o łącznej wartości 38.158.250,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki; - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. powstało w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice na podstawie uchwały Nr XXVII/150/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; - Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 712) rada nadzorcza Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest organem obligatoryjnym, składa się z 3 członków, powołanych przez Gminę Gierałtowice. Zgromadzenie Wspólników Spółki jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; - Zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza, takie uprawnienie jest także przewidziane dla rady nadzorczej Spółki; - Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej , w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego. Organ wykonawczy Gminy Gierałtowice jako jedyny udziałowiec Spółki posiada uprawnienia przewidziane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto zgodnie z aktem założycielskim spółki, posiada w szczególności prawo do podejmowania uchwał w sprawach strategicznych Spółki oraz innych istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, w tym zatwierdzania kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów jej działalności gospodarczej, uchwalanie regulaminu rady nadzorczej oraz prawo podejmowania uchwał we wszystkich innych sprawach, w których wspólnik widzi potrzebę wypowiedzenia się; - Gmina Gierałtowice jako jedyny wspólnik tworzy jeden z organów Spółki – Zgromadzenie Wspólników. Brak jest jakichkolwiek ograniczeń w zakresie wykonywania praw z przysługujących Gminie Gierałtowice udziałów w kapitale zakładowym na Zgromadzeniu Wspólników a także brak jest regulacji uzależniających podejmowanie przez ten organ strategicznych decyzji od uzyskania zgody innego organu; - Nie została ograniczona bądź wyłączona indywidualna kontrola wspólników; - Zgromadzenie Wspólników ma bezpośredni wpływ na skład osobowy Rady Nadzorczej a pośredni na skład osobowy Zarządu; - Decydowanie o zakresie działalności Spółki leży w gestii Zgromadzenia Wspólników, gdyż to Zgromadzenie Wspólników posiada wyłączne prawo do zmiany umowy spółki. b) Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego – Gminę Gierałtowice. Zasadniczą częścią działalności Spółki jest realizowanie zadania własnego Gminy Gierałtowice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. . Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków działalność zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Uzupełniająco wskazuje się, że zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków ponad wszelką wątpliwość stanowi element gospodarki komunalnej, albowiem ta ostatnia polega na zapewnieniu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej). Spełniona zostaje tym samym przesłanka udzielenia zamówienia in house o jakiej mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b) Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do obliczania procentu działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Stosownie do treści art. 67 ust.1 pkt 12 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, aby dana osoba prawna mogła zostać uznana za podmiot wewnętrzny zamawiającego, ponad 90% jej przychodów ze sprzedaży musi dotyczyć wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę. Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu obliczenia parytetu 90/10 należy uwzględnić średnią wartość przychodów ze sprzedaży, osiągniętych przez Spółkę w trzyletnim okresie poprzedzającym udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Reasumując, zgodnie z powyższym przepisem, udział oblicza się na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży usług, dostaw lub robót budowlanych powierzonych (zleconych niezależnie od trybu) Spółce przez Gminę Gierałtowice, przez podmioty zależne od Gminy lub na którymi Gmina sprawuje kontrolę oraz osiągnięte z innych źródeł, lecz w związku z wyraźną interwencją Gminy, nakazującą kontraktowanie ze Spółką. Spółka wykonuje zasadniczo dwa rodzaje działalności: - działalność na rzecz Gminy, - działalność na zlecenie podmiotów prywatnych. W celu określenia parytetu działalności wykonywanej przez Spółkę na rzecz Gminy, należy zdefiniować przychody definiowane jako przychody osiągane w związku z powierzeniem od Gminy. Zgodnie z treścią art. 67 ust.1 pkt 12 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, w ustalaniu skali tej działalności uwzględnia się zamawiającego sprawującego kontrolę nad podmiotem wewnętrznym oraz inne osoby prawne, nad którymi ten zamawiający sprawuje kontrolę. Dodatkowo, w ramach kategorii przychodów od Gminy należy uwzględnić również sprzedaż zrealizowaną w wyniku interwencji Gminy, w szczególności wynikającą z decyzji Gminy o przydzieleniu Spółce konkretnego odbiorcy usług lub o zobowiązaniu Spółki do obsługi danego kontrahenta. W szczególności za sprzedaż taką uznać należy sprzedaż realizowaną przez Spółkę w ramach powierzonych jej przez Gminę usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków od mieszkańców Gminy. Poniżej przedstawione zostają przychody osiągane przez Spółkę w ramach działalności realizowanej w związku z obowiązkiem świadczenia usług nałożonym przez Gminę. Przychody (tyś. PLN) 2018 2019 31.10.2020 Przychody z wody 3.996 4.056 2.984 Przychody z ścieków 3.280 3.383 3.270 Przychody z Zieleni Gminnej 391 473 514 Przychody z wywozu nieczystości 123 139 145 Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 131 210 72 Mając na uwadze podział działalności Spółki na rzecz Gminy i działalności na rzecz podmiotów prywatnych poniżej przedstawiona została struktura przychodów osiąganych przez Spółkę w zakresie prowadzonej działalności w latach 2018-2020. Struktura przychodów Spółki 2018 2019 31.10.2020 Średnia dla lat 2018-2020 Przychody ze sprzedaży z działalności zleconej przez Gminę (tyś. PLN) 391 473 514 459 Przychody z działalności zleconej przez inne podmioty (tyś. PLN) 0,00 0,00 4 1 Suma przychodów ze sprzedaży (tyś. PLN) 391 473 518 460 Udział przychodów ze sprzedaży z działalności zleconej przez Gminę w sumie przychodów ze sprzedaży (%) 100% 100% 99% 100% Na podstawie powyższego można wskazać, że przychody ze sprzedaży osiągnięte z działalności świadczonej na rzecz Gminy lub związane z taką działalnością, czyli wynikające z interwencji publicznej Gminy średniorocznie przekraczają znacznie poziom 90% przychodów ze sprzedaży dla lat 2018-2020. Średni udział tych przychodów w badanym okresie wyniósł 100 % Należy zatem przyjąć, że wyłącznym źródłem przychodów spółki jest działalność w zakresie gospodarki komunalnej. W tym też celu wykonawca zatrudnia wyspecjalizowane służby wykonawcze (brygady robocze) i nadzorujące (inspektorzy) realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Wdrożona już organizacja gospodarki komunalnej w Gminie Gierałtowice potwierdziła zasadność stosowanego modelu podziału realizacji zadań z zakresu tej gospodarki na sferę decyzyjną i (Urząd Gminy Gierałtowice) oraz sferę wykonawczą (Przedsiębiorstwo). Taka formuła realizacji gospodarki komunalnej pozwala na redukcję po stronie Urzędu kosztów pracowniczych – nie ma potrzeby zatrudniania służb nadzorujących pracę wykonawców zewnętrznych (co najmniej 2 pracowników). Nadzór nad realizacją przez Przedsiębiorstwo poszczególnych zadań odbywa się obecnie w trybie korporacyjnym (odpowiedzialność zarządu przed radą nadzorczą, a członków rady przez wójtem). Powierzanie części zadań podmiotowi zewnętrznemu spowoduje też konieczne redukcje kadrowe w samej spółce, co nie ma uzasadnienia ekonomicznego chociażby z powodu konieczności pokrycia kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników. c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jest osobą prawną, nad którą Gmina Gierałtowice sprawuje kontrolę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina Gierałtowice jest jedynym udziałowcem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., posiada 763165 udziałów o łącznej wartości 38.158.250,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Oznacza to, że w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej.pdf

Wersja XML