Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Swobody w Paniówkach”, PN/9/2019 – aneks nr 3.

Ogłoszenie nr 560555122-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

Gierałtowice: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Swobody w Paniówkach
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 557473-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510158677-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Swobody w Paniówkach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

PN/9/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zadania jest „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Swobody w Paniówkach” na odcinku od skrzyżowania z ul. Zabrską (DP 2909 S) do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej: • Budowy i przebudowy chodnika o łącznej długości ok. 540 mb; • Budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na całym odcinku projektowanego chodnika łącznie z wykonaniem przyłączy na posesje sąsiadujące z chodnikiem; • Przebudowę lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury w przypadku wystąpienia kolizji z elementami projektowanego uzbrojenia. Szczegółowy zakres zadania określony został w wytycznych do projektowania stanowiących integralną część umowy oraz z w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Zakres zadania obejmuje: 2.1. Pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych służących wykonaniu przedmiotowej dokumentacji, 2.2. Wykonanie badań geologicznych podłoża (3 otwory), 2.3. Opracowanie koncepcji, 2.4. Wykonanie w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę, zatwierdzającej przedmiotowy projekt oraz złożenie przedmiotowego wniosku, 2.5. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji, 2.6. Wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. 3. Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej będzie się odbywała zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp. W związku z tym wymagane jest aby opracowywana niniejsza dokumentacja projektowa bezwzględnie spełniała wymogi ustawy Pzp. a także pozostałych aktualnie obowiązujących aktów prawnych. 4. Zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych a w szczególności: a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276 z późn. zm.), b. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.), c. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018. poz. 799 z późn. zm.), e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 124), f. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1935), g. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129), h. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), 8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożeniem wniosku o pozwolenie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, b) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, 9. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w ramach umowy przewidziane jest pełnienie 3 nadzorów autorskich) podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


II.4) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
15.07.2019 r. - 30.11.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Swobody w Paniówkach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 15/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

"SZOSA-PROJEKT" Projektowanie Dróg Michał Szostak,  szosa.projekt@interia.pl,  ul. Adama Kawika 34b/6,  41-806,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 34000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji zamówienia na dzień 18.12.2020 r. Zmiana była przewidziana w projekcie umowy w § 7 ust. 7.3 umowy oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca pismem z dnia 27.11.2020 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zamówienia z dnia 30.11.2020 r. na dzień 18.12.2020 r. Wykonawca powołał się panujący stan epidemii koronawirusa (SARS-Co V-2) co stanowi istotną przeszkodę mającą wpływ na sposób i termin realizacji zamówienia. W związku z powyższym dokonano aneksu do umowy wprowadzając zmiany w § 2 ust.1 b.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o zmianie umowy_aneks nr 3_UZP.pdf

Wersja XML