Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę - 14.12.2020 r.

Strona archiwalna

 

 

Zarządzenie Wójt Gminy Gierałtowice

Nr 0050.238.2020 z dnia 14.12.2020r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

przez Gminę Gierałtowice

 

 

Na podstawie: art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990),

 

Zarządzam

 

§ 1

Przeznaczyć do wydzierżawienia działki stanowiące własność Gminy Gierałtowice, które zostały wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gieraltowice.pl oraz na stronie internetowej www.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.238.2020 z 14.12.2020  r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Wójt Gminy Gierałtowice przeznacza do dzierżawy:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości:

numer działki

arkusz mapy

numer księgi wieczystej

obręb

Rodzaj użytku, powierzchnia, [ha]

Pow. pod

dzierżawę

[ha]

 

 

 

Wysokość stawki czynszu

 

 

 

Termin wnoszenia opłat

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania

1

610/36 arkusz 22

obręb Przyszowice

GL1G/000123793/0

4.1036

2 m2

 

 

187,08 + 23% podatek VAT

 

 

opłata roczna płatność do 15 września

 

 

Działka częściowo zabudowana. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.86.2018 z dnia 14.05.2018r., który będzie podlegał corocznej waloryzacji po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

teren pod tablicę reklamową

2

300/131 arkusz 21

obręb Przyszowice

GL1G/00079296/2

0.4492

0.0237

 

 

123,24 zł + 23% podatek VAT

 

 

miesięcznie do 21 dni od wystawienia faktury

Działka niezabudowana przy ul. Gliwickiej. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.86.2018 z dnia 14.05.2018r., który będzie podlegał corocznej waloryzacji po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

na potrzeby poprowadzenia ruchu pojazdów na czas rozbudowy obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim

3

486/1 arkusz 33

obręb Bojków Wschód

GL1G/00081998/0

0.6251

4,2 m2

 

392,87 zł  + 23% podatek VAT

 

 

opłata roczna płatność do 15 września

Działka przy ul. Granicznej na niej wybudowana stacja redukcyjno-pomiarowa gazu. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.86.2018 z dnia 14.05.2018r., który będzie podlegał corocznej waloryzacji po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

teren pod tablicę reklamową

 

4

 

 

1537/291 arkusz 14 obręb Chudów

GL1G/00039642/1

0.0629

0.0629

 

132,09 zł + 23% podatek VAT

 

opłata roczna płatność do 15 września

Działka niezabudowana przy ul. Osiedle. Czynsz naliczony zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.86.2018 z dnia 14.05.2018r., który będzie podlegał corocznej waloryzacji po ogłoszeniu przez Prezesa GUS komunikatu w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

przydomowy ogród

5

54/2 arkusz 5

obręb Przyszowice

RIVb-0.2458

0.2458

 

30,24 zł/ zwolnienie z VAT

 

opłata roczna  płatność do 15 września

 

Działka niezabudowana pomiędzy ul. Wolności i Powstańców Śl. w pobliżu ul. Granicznej. Czynsz naliczono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dnia 21.11.2013r., który ulegnie zmianie po corocznym komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta.   

 

działalność rolnicza

 

 

 1. Okres dzierżawy – dzierżawa na okres nie dłuższy niż 3 lata.
 2. W przypadku, gdy o dzierżawę będzie ubiegać się więcej niż jedna osoba może być ogłoszony przetarg.
 3. Wnioski można składać do 3 dni po dacie zakończenia publikacji wykazu tj. do dnia 08.01.2021r.
 4. Dzierżawca niezależnie od czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości.
 5. Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 oraz na stronie internetowej urzędu: www.bip.gieraltowice.plokres wywieszenia wykazu: od 14.12.2020r. do 05.01.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Wersja XML