Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na realizację zadania: pn.  „Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej”.

OŚGK/WR-2/2020                                                                                            Gierałtowice, dnia 11.12.2020r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Zamawiający – Gmina Gierałtowice informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizację zadania: pn.  „Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej”.

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina GIERAŁTOWICE

44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48

tel. (32) 30 11 350, (32) 30-11-300

fax (32) 30-11-341

NIP : 969-160-69-09

e-mail: zp@gieraltowice.pl

adres strony internetowej: www.bip.gieraltowice.pl

Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Bieżące utrzymanie zieleni w gminie na który składają się następujące działki:
 1. W sołectwie Gierałtowice:
 1. teren zielony przy budynku wielofunkcyjnym w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1 wraz z placem zabaw oraz siłownią zewnętrzną (dz. nr 198/58) - obsługa ciągła (koszenie trawy 4 razy w sezonie),
 2. teren przy Urzędzie Gminy od ul. Ks. Roboty oraz ul. Powstańców Śląskich (dz. nr 50, 850/53, 273/78, 272/77) - obsługa ciągła,
 3. targowisko Gierałtowice przy ul. Targowej (dz. nr 593/70) – koszenie trawy co najmniej
  3 razy w sezonie,
 4. działka Gminna Gierałtowice, ul. Mickiewicza 43 (dz. nr 679/20, 677/20, 678/20) – koszenie trawy co najmniej 2 razy w sezonie,
 5. wysepka ul. Topolowa / Bojkowska – koszenie trawy co najmniej 2 razy w sezonie,
 6. działka nr 274/79 (Firaneczka) - koszenie trawy co najmniej 2 razy w sezonie,
 7. działka gminna przy parkingu obok szkoły w Gierałtowicach (dz. nr 844/168) – koszenie co najmniej 3 razy w sezonie,
 8. parking przy ZSP w Gierałtowicach od strony ul. Ks. Roboty (dz. nr 818/74) - obsługa ciągła,
 9. parking przy starym cmentarzu (dz. nr 897/122) – koszenie trawy 2 razy w sezonie,
 10. ul. Brzezina - miejsce postojowe (dz. nr 550/26) - koszenie trawy 4 razy w sezonie ,
 11. działka pomiędzy LKS Gierałtowice a ul. Korfantego (dz. nr 174/12) wraz z placem do ćwiczeń – koszenie trawy  co najmniej 3 razy w sezonie,
 12. przycinanie żywopłotu przy wejściu na teren LKS od strony ul. Stachury – co najmniej 1 raz w sezonie.

 

 

 1. W sołectwie Przyszowice:
 1. Park Przyszowice (dz. nr 610/36) - obsługa ciągła,
 2. „Kort" Przyszowice (dz. nr 2) - obsługa ciągła,
 3. parking przy cmentarzu (dz. nr 469/78) - obsługa ciągła,
 4. pomnik i parking przy kościele (dz. nr 185/1, 99/60, 58, 29, 65/59), - obsługa ciągła,
 5. działka przy ul. K. Miarki 1 oraz teren przy OSP (dz. nr 29, 83/37 i 82/37 część działek
  nr 1 i 90/2) obsługa ciągła,
 6. działka nr 107/2, 108/2 i 50/1 skrzyżowanie ul. Wolności i Granicznej – koszenie co najmniej 2 razy w sezonie,
 7. działka za starą szkołą wraz z placem zabaw (nr 32 i 94/31) - obsługa ciągła.
 1. W sołectwie Paniówki:
 1. działki nr 1971/225 i 1961/228 (pomiędzy basenem a ul. Skotnicką) – koszenie co najmniej 3 razy w sezonie,
 2. stara szkoła Paniówki (dz. nr 2146/189) - obsługa ciągła,
 3. Park Joanny oraz parking (dz. nr 1184/274) – obsługa ciągła,
 4. działka przylegająca do Parku Joanny za potokiem (dz. nr 1164/276) – koszenie co najmniej 2 razy w sezonie,
 5. droga gminna wewnętrzna boczna ul. Borowej (dz. nr 1837/33) – koszenie co najmniej
  2 razy w sezonie.
 1. W sołectwie Chudów:
 1. teren przy budynku wielofunkcyjnym oraz OSP (dz. nr 2060/286) - obsługa ciągła,
 2. parking przy cmentarzu (dz. nr 1967/294) - obsługa ciągła,
 3. teren wokół kapliczki przy ul. Szkolnej – koszenie co najmniej 2 razy w sezonie,
 4. dz. nr 1197/291 pomiędzy ul. Zabrską a ul. Osiedle nad potokiem Jasienica – koszenie co najmniej 2 razy w sezonie,
 5. teren zielony przy budynkach komunalnych przy ul. Dwór 2 i 4 (dz. nr 1260/2) oraz przy
  ul. Dwór 3 (działki nr 608/20, 653/20, 668/24, 652/20) - koszenie co najmniej 2 razy
  w sezonie,
 6. miejsca przy ławkach ul. Wodna oraz tzw. „gęsi rynek” - koszenie co najmniej 2 razy
  w sezonie do rozeznania.
 1. Inne wspólne dla wszystkich sołectw:
 1. wycinka krzewów i gałęzi drzew, które powodują brak widoczności znaków drogowych dróg gminnych,
 2. wycinka drzew i krzewów, które nie wymagają zezwolenia na usunięcie - na zgłoszenie,
 3. koszenie rowerowych miejsc postojowych,
 4. nasadzenia drzew przekazanych przez Zamawiającego, podlewanie - na zgłoszenie,
 5. koszenie traw przy przystankach 1 raz w miesiącu.

 

 1. W zakresie utrzymania dróg gminnych:
 1. Trzykrotne koszenie poboczy przy drogach gminnych o powierzchni oraz przydrożnych rowów gminnych o powierzchni.
 2. Koszenie poboczy dróg i rowów przydrożnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem lub na zgłoszenie w zależności od wzrostu traw i chwastów, lecz nie rzadziej niż 3 razy w ciągu okresu wegetacyjnego (kwiecień - listopad).
 3. Czyszczenie kratek ściekowych drogowej kanalizacji deszczowej, ich wymiana lub montaż po uszkodzeniach i kradzieżach.
 4. Interwencyjne czyszczenie i opryskiwanie poboczy dróg oraz chodników przy drogach gminnych.
 5. Ustawianie, prostowanie znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic.
 1. Utrzymanie terenów sportowych w gminie, które polegać będzie na:
 1. Regularnym koszeniu terenu boisk z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez zarządy klubów w oparciu o terminarze rozgrywek i treningów wraz z boiskami treningowymi.
 2. Zagospodarowaniu na miejscu (kompostowaniu) zebranej trawy wraz z organizacją takich miejsc na terenach obiektów w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 3. Utrzymaniu murawy boisk tj. zakupie i rozsiewaniu nawozów, dosiewie trawy, wykonywaniu oprysków, aeracji, piaskowaniu, szczotkowaniu, wertykulacji, odchwaszczaniu i innych zabiegów pielęgnacyjnych które okażą się konieczne do utrzymania murawy boisk w stanie umożliwiającym prowadzenie rozgrywek i treningów na obiekcie.
 4. Prowadzeniu dziennika szczegółowego przeprowadzonych prac z określeniem ich terminu
  i rodzaju z podaniem nazwy oraz ilości użytych środków dla każdego z boisk oddzielnie.
 5. Koszeniu obejść obiektów sportowych wraz ze zbieraniem trawy w miejscach gdzie ze względów estetycznych jest to konieczne.
 6. Utrzymaniu systemów nawadniania boisk gminnych

Wyłączeniu podlegają czynności bezpośrednio związane z utrzymaniem czystości na terenach sportowych oraz prowadzeniem rozgrywek, takie jak wykonywanie linii na boiskach bądź naprawa murawy bezpośrednio po przeprowadzonych meczach i treningach.

 1. W zakresie melioracji:
 1. Czyszczenie krat na kolektorach i wywozu osadu z osadników kanalizacji deszczowej.
 1. W pozostałym zakresie związanym z działalnością komunalną:
 1. Sprzątanie przystanków komunikacyjnych, w tym mycie ławek i opróżnianie koszy dwa razy w tygodniu. Sprzątanie koszy na placach zabaw, siłowniach pod chmurką, w parkach raz
  w tygodniu oraz na zgłoszenie.
 2.  Mycie przystanków komunikacyjnych min 2 razy w roku.
 3. Sprzątanie terenów zielonych, chodników i parkingów oraz terenów przy budynkach gminnych, opróżnianie koszy minimum 1 raz w tygodniu lub na zgłoszenie.
 4. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz coroczne wiosenne sprzątanie poboczy dróg gminnych ze śmieci i transport do wyznaczonych przez Zamawiającego punktów.
 5. Zimowe utrzymanie terenów przy budynkach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów przekazanych w trwały zarząd, oddanych w użyczenie lub dzierżawę.
 6. Pełna obsługa 2 kotłowni węglowych w budynkach gminnych tj. LKS Gierałtowice, OSP Przyszowice oraz kotłowni olejowej w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11
 7. Naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.
 8. Obsługa namiotu gminnego (rozkładanie, składanie) ok. 5 imprez w roku.
 9. Obsługa imprez organizowanych przez Gminę i GOK zgłoszonych co najmniej 10 dni przed planowaną imprezą (rozkładanie ławostołów, sprzątanie podczas i po imprezach).
 10. Prace konserwatorskie i naprawcze w obiektach gminnych w tym drobne naprawy instalacji c.o., wod-kan, z wyłączeniem wymiany elementów wyposażenia, które będą odbywały się na podstawie odrębnych zleceń.
 11. Bieżące utrzymania grobów wojennych na cmentarzach parafialnych na terenie Gminy.
 12. Doposażenie i organizacja pracy osób ukaranych skierowanych do odrabiania kary.
 13. Czynności związane z prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
  i uczestnictwo w ewentualnych akcjach związanych z wystąpieniem stanów powodziowych.
 14. Inne wg zgłoszeń Gminy.
 1. W zakres przedmiotu umowy nie wchodzą koszty związane ze składowaniem odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem §1 ust. III pkt 2.
 2. W zakres przedmiotu umowy nie wchodzą zaplanowane przez Zamawiającego remonty
  w budynkach gminnych.

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane,

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,

90212000-6 - usługi odśnieżania,

90213000-3 – usługi usuwania oblodzeni,

50760000-0  - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej,

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych,

50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw,

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego,

77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych.

 

Szacunkowa wartość zamówienia:

wynosi: 700 000 zł

Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

44-178 Przyszowice, ul. K. Miarki 1  

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (uzasadnienie faktyczne i prawne):

Uzasadnienie wyboru trybu postępowania

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
 2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
 3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W przedmiotowym zamówieniu wszystkie wskazane powyżej przesłanki zostały spełnione gdyż:

a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) jest osobą prawną, nad którą Gmina Gierałtowice sprawuje kontrolę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

b) Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego – Gminę Gierałtowice.

Zasadniczą częścią działalności Spółki jest realizowanie zadania własnego Gminy Gierałtowice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. . Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków działalność zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Uzupełniająco wskazuje się, że  zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków ponad wszelką wątpliwość stanowi element gospodarki komunalnej, albowiem ta ostatnia polega na zapewnieniu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej). Spełniona zostaje tym samym przesłanka udzielenia zamówienia in house o jakiej mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b) Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do obliczania procentu działalności, o którym mowa w art. 67  ust. 1 pkt 12 lit. b, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia.

Stosownie do treści art. 67 ust.1 pkt 12 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, aby dana osoba prawna mogła zostać uznana za podmiot wewnętrzny zamawiającego, ponad 90% jej przychodów ze sprzedaży musi dotyczyć  wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę. Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu obliczenia parytetu 90/10 należy uwzględnić średnią wartość przychodów ze sprzedaży, osiągniętych przez Spółkę w trzyletnim okresie poprzedzającym udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Reasumując, zgodnie z powyższym przepisem, udział oblicza się na podstawie wartości przychodów ze sprzedaży usług, dostaw lub robót budowlanych powierzonych (zleconych niezależnie od trybu) Spółce przez Gminę Gierałtowice, przez podmioty zależne od Gminy lub na którymi Gmina sprawuje kontrolę oraz osiągnięte z innych źródeł, lecz w związku z wyraźną interwencją Gminy, nakazującą kontraktowanie ze Spółką.

Spółka wykonuje zasadniczo dwa rodzaje działalności:

- działalność na rzecz Gminy,

- działalność na zlecenie podmiotów prywatnych.

W celu określenia parytetu działalności wykonywanej przez Spółkę na rzecz Gminy, należy zdefiniować przychody definiowane jako przychody osiągane w związku z powierzeniem od Gminy. Zgodnie z treścią art. 67 ust.1 pkt 12 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, w ustalaniu skali tej działalności uwzględnia się zamawiającego sprawującego kontrolę nad podmiotem wewnętrznym oraz inne osoby prawne, nad którymi ten zamawiający sprawuje kontrolę.

Dodatkowo, w ramach kategorii przychodów od Gminy należy uwzględnić również sprzedaż zrealizowaną w wyniku interwencji Gminy, w szczególności wynikającą z decyzji Gminy o przydzieleniu Spółce konkretnego odbiorcy usług lub o zobowiązaniu Spółki do obsługi danego kontrahenta. W szczególności za sprzedaż taką uznać należy sprzedaż realizowaną przez Spółkę w ramach powierzonych jej przez Gminę usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków od mieszkańców Gminy.

Poniżej przedstawione zostają przychody osiągane przez Spółkę w ramach działalności realizowanej w związku z obowiązkiem  świadczenia usług nałożonym przez Gminę.

Przychody (tyś. PLN)

2018

2019

31.10.2020

Przychody z wody

3.996

4.056

2.984

Przychody z ścieków

3.280

3.383

3.270

Przychody z Zieleni Gminnej

391

473

514

Przychody z wywozu nieczystości

123

139

145

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług

131

210

72

Mając na uwadze podział działalności Spółki na rzecz Gminy i działalności na rzecz podmiotów prywatnych poniżej przedstawiona została struktura przychodów osiąganych przez Spółkę w zakresie prowadzonej działalności w latach 2018-2020.

Struktura przychodów Spółki

2018

2019

31.10.2020

Średnia dla lat 2018-2020

Przychody ze sprzedaży z działalności zleconej przez Gminę (tyś. PLN)

391

473

514

459

Przychody z działalności zleconej przez inne podmioty (tyś. PLN)

0,00

0,00

4

1

Suma przychodów ze sprzedaży (tyś. PLN)

391

473

518

460

Udział przychodów ze sprzedaży z działalności zleconej przez Gminę w sumie przychodów ze sprzedaży (%)

100%

100%

99%

100%

 

Na podstawie powyższego można wskazać, że przychody ze sprzedaży osiągnięte z działalności świadczonej na rzecz Gminy lub związane z taką działalnością, czyli wynikające z interwencji publicznej Gminy średniorocznie przekraczają  znacznie poziom 90% przychodów ze sprzedaży dla lat 2018-2020. Średni udział tych przychodów w badanym okresie wyniósł 100 %

 

Należy zatem przyjąć, że wyłącznym źródłem przychodów spółki jest działalność w zakresie gospodarki komunalnej. W tym też celu wykonawca zatrudnia wyspecjalizowane służby wykonawcze (brygady robocze) i nadzorujące (inspektorzy) realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Wdrożona już organizacja gospodarki komunalnej w Gminie Gierałtowice potwierdziła zasadność stosowanego modelu podziału realizacji zadań z zakresu tej gospodarki na sferę decyzyjną i (Urząd Gminy Gierałtowice) oraz sferę wykonawczą (Przedsiębiorstwo). Taka formuła realizacji gospodarki komunalnej pozwala na redukcję po stronie Urzędu kosztów pracowniczych – nie ma potrzeby zatrudniania służb nadzorujących pracę wykonawców zewnętrznych (co najmniej 2 pracowników). Nadzór nad realizacją przez Przedsiębiorstwo poszczególnych zadań odbywa się obecnie w trybie korporacyjnym (odpowiedzialność zarządu przed radą nadzorczą, a członków rady przez wójtem). Powierzanie części zadań podmiotowi zewnętrznemu spowoduje też konieczne redukcje kadrowe w samej spółce, co nie ma uzasadnienia ekonomicznego chociażby z powodu konieczności pokrycia kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników.

c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jest osobą prawną, nad którą Gmina Gierałtowice sprawuje kontrolę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina Gierałtowice jest jedynym udziałowcem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., posiada 763165 udziałów o łącznej wartości 38.158.250,00 zł, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Oznacza to, że w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 

Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:

Zamawiający nie zamieszczał i nie publikował informacji o planowanym zamiarze udzielenia zamówienia.

 

PDFInformacja o zamiarze zawarcia umowy.pdf

 

Wersja XML