Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego w Chudowie”, PN/18/2020.

Gierałtowice,14.09.2020 r.

 

 

Nr sprawy: PN/18/2020

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego w Chudowie”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego w Chudowie”, Nr rej. PN/18/2020 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

FHU HUSE Sebastian Hulbój
ul. Młyńska 5

43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto wynosi: 90 159,00 zł.                                                                                 

(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

 

Cena:                                                                             60%         
Okres gwarancji:                                                            40%
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

 

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji

40%

 

 

Łączna ilość punktów

 

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS” Beata Wilgucka
ul. Por. K. Ogrodowskiego 30C,
44-203 Rybnik

 

45,68 pkt

 

40,00 pkt

 

85,68 pkt

 

2.

 

FHU HUSE Sebastian Hulbój
ul. Młyńska 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

3.

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice

 

Oferta odrzucona

 

4.

Herkules Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów

 

Oferta odrzucona

 

5.

 

JOKO Jolanta Kozłowska
ul. Iwaszkiewicza 26/2, 55-200 Oława

 

Oferta odrzucona

 

6.

 

Fit Park Sp. z o.o.- Sp. K.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74,
87-100 Toruń

 

59,98 pkt

 

40,00 pkt

 

99,98 pkt

 

7.

 

FlowParks Sp. z o.o.
ul. Organki 2, 31-990 Kraków

 

Oferta odrzucona

 

8.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik

 

51,09 pkt

 

40,00 pkt

 

91,09 pkt

 

9.

Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

 

Oferta odrzucona

 

10.

BAUGART Spółka z o.o.
ul. Floriana 7, 44-190 Knurów

 

Oferta odrzucona

 

11.

 

PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A,
41-600 Świętochłowice

 

43,98 pkt

 

40,00 pkt

 

83,98 pkt

           

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia 22.09.2020 r.

 

Zamawiający odrzucił z postępowania oferty następujących  Wykonawców:

1. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp. – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający w treści SIWZ przekazał Wykonawcom informację, że zadanie nr 1 „Budowa street workout oraz siłowni zewnętrznej w Chudowie” jest zadaniem finansowanym w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Chudów, jego wartość nie może przekroczyć kwoty 43 110,00 zł brutto. W związku z tym przy doborze urządzeń oraz wycenie robót budowlanych należało uwzględnić wymogi Zamawiającego dotyczące maksymalnej kwoty którą Zamawiający wskazał w SIWZ. Przekazana informacja o maksymalnej wartości zamówienia wynika bezpośrednio  z zapisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014r poz.301). W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy której wartość przekroczyła wskazaną kwotę.  Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Herkules Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. tj. ofertę której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W toku badania ofert Zamawiający powołując się na  art. 87 ust. 1 ustawy Pzp  zwrócił się do Wykonawcy pismem z dnia 07.08.2020r.o złożenie  wyjaśnień dotyczących urządzeń, które zamierza zastosować Wykonawca w ramach zadania: „Budowa miejsca rekreacyjnego w Chudowie”   celem sprawdzenia zgodności urządzeń z urządzeniami zaprojektowanymi w dokumentacji projektowej, tj. w celu potwierdzenia zgodności oferty z SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego złożył swoje wyjaśnienia. Jednakże na podstawie otrzymanego materiału Zamawiający stwierdził znaczne rozbieżności pomiędzy urządzeniami zaproponowanymi i wskazanymi przez Wykonawcę a oczekiwaniami Zamawiającego, które zostały opisane w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz w udzielonych odpowiedziach na złożone zapytania do SIWZ w następującym zakresie:

 Urządzenie wielofunkcyjne nr 1 –sześcian wielofunkcyjny.

             Do przedstawionej przez Wykonawcę karty technicznej dla urządzenia określonego jako: „GŻDYL -3” Wykonawca dołączył kartę produktu z której wynika, że wysokość swobodnego upadku wynosi 1,5 metra co wskazuje, że jest to urządzenie dla dzieci młodszych.

             Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej dotyczącej urządzeń wielofunkcyjnych wysokość upadku z nich powinna wynosić 2,3 metra gdyż urządzenia te były projektowane dla dzieci powyżej 10 roku życia i młodzieży . Biorąc od uwagę powyższe zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie nie spełnia parametrów technicznych opisanych w dokumentacji projektowej. Wskazane urządzenie jest istotnym elementem miejsca rekreacyjnego dedykowanego dla młodzieży i znacząco odbiega od wymagań Zamawiającego.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 09 stycznia 2017 roku (sygn. akt KIO 2440/16): „przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Norma art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. odnosi się do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu, ilości, jakości, ceny, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia, w tym wyznaczonych parametrów technicznych wyrobu. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami zamawiającego”.

Czynność odrzucenia oferty na podstawie art.89ust.1pkt.2 pzp została przez Zamawiającego poprzedzona  wezwaniem Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art.87ust.1 pzp. Wyjaśnienia udzielone przez Wykonawcę stanowią oświadczenie wykonawcy , którym jest on związany na równi ze złożona ofertą.

Reasumując powyższe Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Równocześnie Wykonawca  nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

3.  JOKO Jolanta Kozłowska ul. Iwaszkiewicza 26/2, 55-200 Oława
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp. –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający w treści SIWZ przekazał Wykonawcom informację, że zadanie nr 1 „Budowa street workout oraz siłowni zewnętrznej w Chudowie” jest zadaniem finansowanym w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Chudów, jego wartość nie może przekroczyć kwoty 43 110,00 zł brutto. W związku z tym przy doborze urządzeń oraz wycenie robót budowlanych należało uwzględnić wymogi Zamawiającego dotyczące maksymalnej kwoty którą Zamawiający wskazał w SIWZ. Przekazana informacja o maksymalnej wartości zamówienia wynika bezpośrednio  z zapisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014r poz.301). W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy której wartość przekroczyła wskazaną kwotę.  Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

4. FlowParks Sp. z o.o. ul. Organki 2, 31-990 Kraków
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

        Zamawiający odrzucił ofertę  Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Pzp.  Wykonawca  nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
        Zamawiający pismem z dnia 27.08.2020 r. zwrócił się do Wykonawcy  o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. W wyznaczonym terminie  Wykonawca  nie wyraził  zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku
z tym oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania dla zadania pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego w Chudowie” na podstawie  art.  89 ust.1 pkt. 7a) ustawy Pzp.

5. Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp. – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający w treści SIWZ przekazał Wykonawcom informację, że zadanie nr 1 „Budowa street workout oraz siłowni zewnętrznej w Chudowie” jest zadaniem finansowanym w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Chudów, jego wartość nie może przekroczyć kwoty 43 110,00 zł brutto. W związku z tym przy doborze urządzeń oraz wycenie robót budowlanych należało uwzględnić wymogi Zamawiającego dotyczące maksymalnej kwoty którą Zamawiający wskazał w SIWZ. Przekazana informacja o maksymalnej wartości zamówienia wynika bezpośrednio  z zapisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014r poz.301). W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy której wartość przekroczyła wskazaną kwotę.  Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. BAUGART Spółka z o.o. ul. Floriana 7, 44-190 Knurów
Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp. –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający w treści SIWZ przekazał Wykonawcom informację, że zadanie nr 1 „Budowa street workout oraz siłowni zewnętrznej w Chudowie” jest zadaniem finansowanym w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Chudów, jego wartość nie może przekroczyć kwoty 43 110,00 zł brutto. W związku z tym przy doborze urządzeń oraz wycenie robót budowlanych należało uwzględnić wymogi Zamawiającego dotyczące maksymalnej kwoty którą Zamawiający wskazał w SIWZ. Przekazana informacja o maksymalnej wartości zamówienia wynika bezpośrednio  z zapisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014r poz.301). W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy której wartość przekroczyła wskazaną kwotę.  Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp –jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS” Beata Wilgucka ul. Por. K. Ogrodowskiego 30C, 44-203 Rybnik
2. FHU HUSE Sebastian Hulbój ul. Młyńska 5, 43-300 Bielsko-Biała
3. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice
4. Herkules Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów
5. JOKO Jolanta Kozłowska ul. Iwaszkiewicza 26/2, 55-200 Oława
6. Fit Park Sp. z o.o.- Sp. K. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń
7. FlowParks Sp. z o.o. ul. Organki 2, 31-990 Kraków
8. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik
9. Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin
10. BAUGART Spółka z o.o. ul. Floriana 7, 44-190 Knurów
11. PPE POLAND Sp. z o.o. ul. Metalowców 3A, 41-600 Świętochłowice

Kopia :
IZP a/a

 

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (222,58KB)