Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Budowa parku do Street Workout’u w Gierałtowicach”, PN/17/2020.

Gierałtowice, 01.09.2020 r.

 

Nr sprawy: PN/17/2020

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „Budowa parku do Street Workout’u w Gierałtowicach”

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: Budowa parku do Street Workout’u w Gierałtowicach”, Nr rej. PN/17/2020 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

DELTA CERT Sp. z o.o.
ul. Powstańców Listopadowych 29C/7
35-606 Rzeszów

Cena oferty brutto wynosi: 38 253,00 zł.                                                                                 

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

 

Cena:                                                                             60%         
Okres gwarancji:                                                            40%
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

 

Nr oferty

 

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji

40%

 

 

Łączna ilość punktów

 

1.

FlowParks Sp. z o.o.
ul. Organki 2, 31-990 Kraków

 

Wykonawca wykluczony

 

 

2.

 

DELTA CERT Sp. z o.o.
ul. Powstańców Listopadowych 29C/7,
35-606 Rzeszów

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS”
Beata Wilgucka ul. Por. K. Ogrodowskiego 30C,44-203 Rybnik

 

51,16 pkt

 

40,00 pkt

 

91,16 pkt

 

4.

FHU HUSE Sebastian Hulbój
ul. Młyńska 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

59,62 pkt

 

40,00 pkt

 

99,62 pkt

 

 

5.

 

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice

 

48,43 pkt

 

40,00 pkt

 

88,43 pkt

 

6.

 

FITNESSinone Rafał Sałaj
ul. Pawia 60/8, 59-300 Lubin

 

Wykonawca wykluczony

 

 

7.

 

WERAN Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 12/9,
54-433 Wrocław

 

50,43 pkt

 

40,00 pkt

 

90,43 pkt

 

8.

PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A,
41-600 Świętochłowice

 

54,40 pkt

 

40,00 pkt

 

94,40 pkt

 

9.

Fit Park Sp. z o.o.- Sp. K.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74,
87-100 Toruń

 

57,81 pkt

 

40,00 pkt

 

97,81 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia 08.09.2020 r.

 

Zamawiający wykluczył z postępowania następujących wykonawców, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą:

1. FlowParks Sp. z o.o., ul. Organki 2, 31-990 Kraków

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

              Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art.24 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

              W związku z tym, że jest to obligatoryjna przesłanka oceny podmiotowej wykonawców w postępowaniu, odnosząca się do braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, opisana w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Zamawiający pismem z dnia 12.08.2020 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia powyższego dokumentu.

Ze względu na brak uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego wskazanego dokumentu Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24
ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp., ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.  FITNESSinone Rafał Sałaj ul. Pawia 60/8, 59-300 Lubin

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

              Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art.24 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

              W związku z tym, że jest to obligatoryjna przesłanka oceny podmiotowej wykonawców w postępowaniu, odnosząca się do braku podstaw do wykluczenia z postępowania, opisana w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Zamawiający pismem z dnia 12.08.2020 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia powyższego dokumentu.

Ze względu na brak uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego wskazanego dokumentu Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp., ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Otrzymują:
1. FlowParks Sp. z o.o. ul. Organki 2, 31-990 Kraków
2. DELTA CERT Sp. z o.o. ul. Powstańców Listopadowych 29C/7, 35-606 Rzeszów
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS” Beata Wilgucka ul. Por. K. Ogrodowskiego 30C,44-203 Rybnik
4. FHU HUSE Sebastian Hulbój ul. Młyńska 5, 43-300 Bielsko-Biała
5. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice
6. FITNESSinone Rafał Sałaj ul. Pawia 60/8, 59-300 Lubin
7. WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław
8. PPE POLAND Sp. z o.o. ul. Metalowców 3A, 41-600 Świętochłowice
9. Fit Park Sp. z o.o.- Sp. K. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń


Kopia :
IZP a/a

 

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (108,94KB)