Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Wykonanie siłowni plenerowej dla dorosłych w Gierałtowicach”, PN/16/2020.

Gierałtowice, 20.08.2020 r.

 

Nr sprawy: PN/16/2020

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie siłowni plenerowej dla dorosłych w Gierałtowicach ”

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn.: Wykonanie siłowni plenerowej dla dorosłych w Gierałtowicach”,
Nr rej. PN/16/2020
wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

FIT PARK Sp. z o.o. – Sp. k.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74
87-100 Toruń

Cena oferty brutto wynosi: 18 708,30 zł. 

(słownie: osiemnaście tysięcy siedemset osiem złotych 30/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :

 

Cena:                                                                             60%         
Okres gwarancji:                                                            40%
 

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Cena

60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji

40%

 

 

Łączna ilość punktów

 

1.

FHU HUSE Sebastian Hulbój
ul. Młyńska 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

Wykonawca wykluczony

 

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS” Beata Wilgucka
ul. Por. K. Ogrodowskiego 30C,
44-203 Rybnik

 

 

41,26 pkt

 

 

40,00 pkt

 

 

81,26 pkt

 

3.

Herkules Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pogorska 34C,

32-500 Chrzanów

 

47,13 pkt

 

40,00 pkt

 

87,13 pkt

 

4.

Fit Park Sp. z o.o.- Sp. K.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74,
87-100 Toruń

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

 

5.

 

NOBA-EXIM Bartłomiej NorkowskiKawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice

 

53,12 pkt

 

40,00 pkt

 

93,12 pkt

 

6.

 

PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A,
41-600 Świętochłowice

 

46,85 pkt

 

40,00 pkt

 

86,85 pkt

 

7.

 

BAUGART Spółka z o.o.
ul. Floriana 7, 44-190 Knurów

 

42,59 pkt

 

40,00 pkt

 

82,59 pkt

 

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia 26.08.2020 r.

Zamawiający wykluczył z postępowania następującego wykonawcę, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą:

1. FHU HUSE Sebastian Hulbój ul. Młyńska 5, 43-300 Bielsko-Biała

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

              Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art.24 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

              W związku z tym, że jest to obligatoryjna przesłanka oceny podmiotowej wykonawców w postępowaniu, odnosząca się do braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, opisana w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Zamawiający pismem z dnia 10.08.2020 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia powyższego dokumentu.

 

Ze względu na brak uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego wskazanego dokumentu Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp., ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 

Otrzymują:
1. FHU HUSE Sebastian Hulbój ul. Młyńska 5, 43-300 Bielsko-Biała
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS”Beata Wilgucka ul. Por. K. Ogrodowskiego 30C, 44-203 Rybnik
3. Herkules Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pogorska 34C,32-500 Chrzanów
4. Fit Park Sp. z o.o.- Sp. K. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń
5. NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski  Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice
6. PPE POLAND Sp. z o.o. ul. Metalowców 3A, 41-600 Świętochłowice
7. BAUGART Spółka z o.o. ul. Floriana 7, 44-190 Knurów

Kopia :
IZPG a/a

 

PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Wersja XML