Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”, PN/15/2020.

Ogłoszenie nr 510154078-N-2020 z dnia 18-08-2020 r.

Gmina Gierałtowice: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 553621-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PN/15/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: jest: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, 48a na działkach nr 797/53, 798/53, 232/51, stanowiących własność Gminy Gierałtowice. W ramach niniejszego zamówienia wykonać należy: 1.1. ZADANIE NR 1: Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Gminy w Gierałtowicach obejmujące m.in.: a. Wykonanie wejścia dla niepełnosprawnych w elewacji północnej do budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 (wykucie otworu drzwiowego, montaż nadproży typu L19, ślusarka aluminiowa drzwiowa, zadaszenie szklane, kurtyna powietrzna, oświetlenie zewnętrzne, dzwonek bezprzewodowy, pozostałe roboty konieczne i towarzyszące). b. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej oraz schodów zewnętrznych wraz z podestem w konstrukcji żelbetowej przy elewacji północnej budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, prowadzących z poziomu istniejącego terenu do wejścia dla niepełnosprawnych. c. Wykonanie zagospodarowania terenu w rejonie projektowanej pochylni dla niepełnosprawnych oraz wejścia dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 (nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej betonowej, opaska żwirowa, zieleń, przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej). d. Wykonanie termomodernizacji elewacji północnej budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 (uzupełnienie tynków zewnętrznych, docieplenie cokołu, ścian nadziemia, ościeży okiennych i drzwiowych, wykończenie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym, odtworzenie gzymsów ze styroduru, wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana części instalacji odgromowej wraz z przełożeniem do rur osłonowych). 1.2. ZADANIE NR 2: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach obejmujące m.in.: a. Wykonanie termomodernizacji części elewacji południowej budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48A w Gierałtowicach (uzupełnienie tynków zewnętrznych, docieplenie ścian, ościeży okiennych i drzwiowych, wykończenie elewacji tynkiem silikatowo-silikonowym, konserwacja oraz wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana części instalacji odgromowej wraz z przełożeniem do rur osłonowych, remont zadaszenia z płyty żelbetowej nad wejściem, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych elewacyjnych, przesunięcie odwodnienia liniowego usytuowanego wzdłuż elewacji budynku). b. Wykonanie termomodernizacji dachu (stropodachu) budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48A (docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatem z wełny mineralnej, częściowe docieplenie stropodachu warstwą styropapy obustronnie laminowanej papą, częściowa wymiana obróbek blacharskich, częściowa konserwacja obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej). Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone w czynnej jednostce samorządu terytorialnego. Zamawiający wymaga aby harmonogram prac prowadzonych w obiekcie był bezwzględnie ustalony z Zamawiającym w celu maksymalnego zminimalizowania niedogodności związanych z prowadzeniem robót budowlanych na obiekcie oraz zapewnieniem bezpieczeństwa petentom oraz pracownikom Urzędu Gminy Gierałtowice. 1. Przedmiot zamówienia należy realizować w oparciu o dokumentację projektową: a. Projektu budowlanego przebudowy nadproża w budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach (zadanie nr 1), b. Projektu budowlanego budowy wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach (zadanie nr 1), c. Projektu budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach (zadanie nr 2), d. Projektu wykonawczego budowy wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach (zadanie nr 1), e. Projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach (zadanie nr 2), f. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (zadanie nr 1 i nr 2), g. Przedmiarów robót (zadanie nr 1 i nr 2). oraz niniejszą SIWZ wraz załącznikami. 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 3. Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): 45000000-7 Roboty budowlane, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego, 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45312310-3 Ochrona odgromowa 45321000-3 Izolacja cieplna, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45410000-4 Tynkowanie, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45443000-4 Roboty elewacyjne, 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego. 4. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 5. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6. Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający oświadcza, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania części prac, wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym zamawiającego poprzez dokonanie stosownego zapisu w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 9. Zamawiający określi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, szczegółowe zapisy dotyczące: a. sposobu dokumentowania zatrudnienia w/wym. osób, b. uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia w/w osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 10. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, przewidzianych wprost w ustawie Prawo zamówień publicznych. 12. Zadania (zadanie nr 1, zadanie nr 2) są dofinansowane ze środków finansowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45112710-5, 45233340-4, 45262400-5, 45261000-4, 45310000-3, 45312310-3, 45321000-3, 45330000-9, 45410000-4, 45421000-4, 45443000-4, 45233262-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 316565.47
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ALBUD" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@pwalbud.pl
Adres pocztowy: ul. Wilsona 24
Kod pocztowy: 44-190
Miejscowość: Knurów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 380977.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 380977.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 485847.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia_UZP.pdf

Wersja XML