Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OSP w Chudowie”, PN/13/2020.

Z A W I A D O M I E N I E

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OSP w Chudowie”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OSP w Chudowie”,
Nr rej. PN/13/2020
wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
 

F.P.U.H. MABAPA Piotr Chudoba
ul. Daszyńskiego 427, 44-151 Gliwice

 

Cena oferty brutto wynosi: 94 496,60 zł.

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć zł 60/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :


Cena:                                             60%         
Okres gwarancji:                           40%
 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz zprzyznaną ofertom punktacją wg kryteriówoceny ofert określonych w SIWZ

 

Nr oferty

(wg kolejności składania)

 

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Cena

60%

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium:

Okres gwarancji

40%

 

Łączna ilość punktów

 

1.

 

F.P.U.H. MABAPA Piotr Chudoba
ul. Daszyńskiego 427, 44-151 Gliwice

 

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100 pkt

2.

BIEGOSFERA Sp. z o.o.
ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice

 

 

51,59 pkt

 

0pkt

 

51,59 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia 28.07.2020r.

 

 

Pobierz plik: PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf (35,01KB)