Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania: Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54

        

Gierałtowice, dnia 27.05.2020 r.

 

PN/ 6 /2020                                                                   

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr rej. PN/6/2020 dla zadania: „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54”

 

 

dot. unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 nr rej. PN/6/2020 dla zadania: „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54”

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1986 z późniejszymi zmianami)
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  nr  PN/6/2020 na wykonanie zadania : Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54”.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7  ustawy Prawo zamówień publicznych –postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający po terminie składania ofert  stwierdził błąd w postępowaniu  polegający na rozbieżności pomiędzy SIWZ, ogłoszeniem o zamówieniu a załącznikami do SIWZ (formularz oferty i projekt umowy). Rozbieżność polega na niespójnej informacji dotyczącej obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W związku z tym, ze wskazana rozbieżność mogła wprowadzić w błąd Wykonawców zainteresowanych postępowaniem a niedopuszczalnym jest zmiana treści SIWZ po upływie terminu składania ofert  Zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 

Zamawiający dziękuje Wykonawcy za złożenie ofert i wyraża nadzieję, że przedstawione przez Zamawiającego przesłanki decyzji o unieważnieniu postępowania zostaną przyjęte.

 

 

 

 

 

 

 

 Otrzymują:
1. KAPIBARA Sp. z o.o., Sp. k. ,ul. Floriana 7, 44-190 Knurów

2. Firma–Produkcyjno-Usługowo- Handlowa Mabapa Piotr Chudoba, ul. Daszyńskiego 427, 44-151 Gliwice

 

Kopia :

IZPG a/a

 

PDFunieważnienie postępowania.pdf (44,96KB)

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania _UZP_ udzieleniu zamówienia.pdf (323,41KB)