Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020”.

Ogłoszenie nr 510218319-N-2019 z dnia 14-10-2019 r.

Gmina Gierałtowice: Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 605139-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44-186  Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PN/19/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020”, zwane dalej ZUD polegające na wykonywaniu czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego i pieszego wywołanymi takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową. 2. Zimowym utrzymaniem dróg objętych jest łącznie 76 185 mb dróg gminnych, 15845 m2 placów, parkingów gminnych, 5300 mb chodników oraz 53 przystanki autobusowe. Szczegółowy wykaz dróg, placów i parkingów objętych zimowym utrzymaniem dróg stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że część dróg objętych zimowym utrzymaniem posiada jezdnię o szerokości od 3,0 m - 3,5m, ograniczoną ogrodzeniami posesji prywatnych, zaś chodniki mają miejscami ograniczoną szerokość do 1,0 m i również są ograniczone ogrodzeniami posesji, co wymaga użycia ręcznego sprzętu do odśnieżania i posypywania. 4. Zamawiający przewiduje opłaty związane z utrzymywaniem gotowości Wykonawcy w związku z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg, placów i chodników gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020 w okresie od 1.12.2019r. do 31.03.2020r

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90611000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w związku z tym, że do postępowania nie złożono żadnej oferty. Zamawiający po stwierdzeniu, że w terminie składania ofert tj. 11.10.2019r. godz. 10:00 do postępowania nie złożono żadnej oferty postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia dla zadania: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020” na podstawie art.93 ust 1 pkt.1) ustawy Pzp.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

PDFUnieważnienie postępowania_BIP.pdf
PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania_UZP udzieleniu zamówienia.pdf
 

Wersja XML