Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12-12-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Gierałtowice uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice:
1. od samochodów ciężarowych o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 480 zł ,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 650 zł ,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 800 zł .

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach) Stawka podatku w zł
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 osie
12 15 790 860
15   900 1260
3 osie
12 25 1050 1550
25   1310 1630
4 osie i więcej
12   2400

 

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1050 zł ; 4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku w zł
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 osie
12 31 990 1200
31   1480 1900
3 osie i więcej
12 40 1400 1690
40   1920 2500

 

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 450 zł ; 6. od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku w zł
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1 oś
12   660
2 osie
12 33 600 840
33 38 910 1270
38   1240 1670
3 osie i więcej
12 38 810 1100
38   1100 1380

 

 

7. od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 900 zł ,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1600 zł .

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XV/98/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 6144).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

 

PDF   Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12-12-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

Opublikowano Dz. Urz. Woj. Śląsk.: PDF21_podatek srodki transportu_DzUWŚl.pdf
 

Wersja XML