Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwolnienia i ulgi ustawowe w podatku rolnym.

Zwolnienia z podatku rolnego i ulgi w tym podatku wynikają z Rozdziału 4 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym.
Zwolnienia i ulgi do których zastosowania niezbędny jest wniosek podatnika omówiono poniżej. 
Zwolnienia i ulgi udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek (art.13d ust. 3 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym).

1. ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW (art.12 ust. 1 pkt 4, ust.5-8 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym)

Zwolnienie i ulgę stosuje się wyłącznie na wniosek podatnika, na podstawie decyzji wydanej przez Wójta Gminy.

DOCXwniosek o ulgę z tytyułu nabycia itd..docx
DOCXzalacznik-do-wniosku-o-ulgę-z-tyt.-nabycia-gruntów-itp.docx
DOCXoświadczenie do wniosku o zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia gruntów.docx

Ulga stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, w związku z powyższym należy do wniosku o jej zastosowanie dołączyć :

1. Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w roku w którym rolnik ubiega się o pomoc oraz 2 poprzedzających go lat lub       
2.DOCXOŚWIADCZENIE de minimis.docx,
3.PDFinf. rolnika w sprawie pomocy de minimis.pdf;

Zwolnieniu się od podatku rolnego mogą podlegać grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, lub będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, lub wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie, uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.
 

2. ULGA INWESTYCYJNA (art.13 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym)

Zwolnienie i ulgę stosuje się wyłącznie na wniosek podatnika, na podstawie decyzji wydanej przez Wójta Gminy.

DOCXwniosek o ulgę inwestycyjną.docx
DOCXzalacznik-do-wniosku-o-ulgę-inwestycyjną.docx

Ulga stanowi pomoc publiczną w rolnictwie, w związku z powyższym należy do wniosku o jej zastosowanie dołączyć :

PDFinf. rolnika w sprawie pomocy publicznej.pdf

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.  Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.
Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.

Ponadto rolnikom na wniosek przysługują:

 

Rolnicy mogą ubiegać się również o ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań na zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej.

Wersja XML