Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizację zadania: pn. „Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej”.

GK/WR-1/2017                                                                 Gierałtowice, dnia,03.03.2017r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Zamawiający – Gmina Gierałtowice informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizację zadania: pn.  „Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina GIERAŁTOWICE

44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48

tel. (32) 30 11 350 ,(32) 30-11-300,  

fax (32) 30-11-341

NIP : 969-160-69-09

e-mail:

adres strony internetowej: www.bip.gieraltowice.pl

2. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej:

1.opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków,

2.naprawa i konserwacja wiat przystankowych,

3.ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów,

4.bieżące utrzymanie komunalnych potoków i zbiorników wodnych oraz oczyszczanie krat na potokach,

 1. utrzymanie zieleni gminnej,
 2. odśnieżanie przy budynkach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów przekazanych w trwały zarząd, oddanych w użyczenie lub dzierżawę (zgodnie z wykazem ),
 3. obsługa kotłowni w Gierałtowicach, Przyszowicach i Chudowie,
 4. drobne remonty i prace konserwatorskie w obiektach gminnych. 

 

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV):

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Zobowiązania wspólne dla wszystkich usług:
  1. Wykonawca pozostaje w tzw. ciągłej gotowości do świadczenia usługi.
  2. Wykonawca zapewni możliwość kontaktu telefonicznego (czynny całą dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy) jak również stałe łącze internetowe umożliwiające kontakt z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę.
  3. Wykonawca codziennie na bieżąco sprawdzać będzie pocztę elektroniczną.

 

 1. Utrzymanie zieleni gminnej w podziale na sołectwa (koszenie w zależności od wzrostu traw lub na zgłoszenie):

Gierałtowice:

 1. teren zielony przy budynku wielofunkcyjnym w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich 1,
 2. teren przy Urzędzie Gminy od ul. Ks. Roboty oraz ul. Powstańców Śląskich 1,
 3. targowisko Gierałtowice przy ul. Targowej,
 4. działka Gminna Gierałtowice, ul. Mickiewicza 43,
 5. pobocza dróg/rowy Gierałtowice: Topolowa, Sienkiewicza, Graniczna, Południowa, Stachury, Brzezina, K. Miarki, Chudowska, Beksza, Zgrzebnioka, Korfantego.

 

 1. Park Przyszowice – obsługa ciągła, (koszenie trawy, sprzątanie śmieci, zbieranie gałęzi opadłych z drzew),
 2. pobocza dróg/rowy: Poloczka, Kolejowa, Ogrodowa, Wodna, Polna, kolej przejście, Wilsona, Krótka, Wolności, Lipki, Graniczna wraz ze skrzyżowaniem i działką na skrzyżowaniu z Powstańców, Działka przy ul. Wolności (przy kolei), łącznik ul. Brzeg,
 3. „Kort” Przyszowice,
 4. parking przy cmentarzu,
 5. Pomnik + parking przy kościele,
 6. GS + OSP.

Paniówki:

 1. ul. Wodna, ul. Borowa, Skrzyżowanie Verona, Dworska, Zabrska, Ogrodowa, Kłodnicka,
 2. Stara szkoła Paniówki (soboty – brak samochodów),
 3. Park Joanny co 7-10 dni wraz ze sprzątaniem i plewieniem.

Chudów:

Koszenie: Gęsi Rynek, Ośrodek Zdrowia, OSP, parking przy cmentarzu, Topolowa, Boczna, Zamkowa, Podzamcze, kapliczka .

 

Inne:

 1. czyszczenie kraty i mostków na potoku Chudowskim,
 2. koszenie w rejonie skrzyżowań na terenie całej Gminy,
 3. sprzątanie przystanków - dwa razy w tygodniu,
 4. koszenie traw przy przystankach,
 5. mycie przystanków min. 2 razy w sezonie,
 6. malowanie przystanków betonowych 1 raz w sezonie,
 7. obsługa kotłowni OSP Przyszowice, biurowiec Przyszowice, LKS Gierałtowice, Pałac Przyszowice, UG Gierałtowice, budynek wielofunkcyjny Chudów ul. Szkolna 54,
 8. nasadzenia drzew przekazanych przez Zamawiającego, podlewanie – na zgłoszenie,
 9. interwencyjna przycinka drzew i krzewów –na zgłoszenie,
 10. czyszczenie kratek ściekowych kan. deszczowej + ich wymiana po uszkodzeniach i kradzieżach,
 11. obsługa namiotu gminnego (rozkładanie, składanie, transport) ok. 10 imprez w roku,
 12. koszenie i czyszczenie rowów wg potrzeb – interwencje,
 13. odśnieżanie/solenie przy budynkach użyteczności publicznej,
 14.  ustawianie, prostowanie znaków drogowych,
 15. bieżące naprawy i usuwanie awarii w pomieszczeniach w budynkach gminnych,
 16. sprzątanie terenów przy budynkach gminnych,
 17. sezon jesienny – sprzątanie liści na terenach gminnych,
 18. drobne naprawy instalacji c.o., wod-kan, elektrycznych (zawory, odpowietrzniki, grzejniki, żarówki, klamki itp.) w budynkach gminnych,
 19. sprzątanie i koszenie rowerowych miejsc postojowych ,
 20. obsługa Sesji RG, ustawianie stołów i krzeseł na sesje,
 21. likwidacja dzikich wysypisk śmieci + coroczne wiosenne sprzątanie poboczy dróg ze śmieci do wyznaczonych przez Zamawiającego punktów.
 22. „Odsłanianie” zarośniętych znaków drogowych,
 23. obsługa imprez organizowanych przez Gminę i GOK (transport, rozkładanie ławostołów, sprzątanie podczas imprez),
 24. inne wg zgłoszeń Gminy.
 1. W zakres przedmiotu umowy nie wchodzą koszty związane ze składowaniem odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy.
 2. W zakres przedmiotu umowy nie wchodzą do wykonania zaplanowane przez Zamawiającego remonty w budynkach gminnych.

III. Szacunkowa wartość zamówienia;
wynosi: 250 000,00zł

IV. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 
44-178 Przyszowice, ul. K. Miarki 1   

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest spółką komunalną w której Gmina Gierałtowice posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Spełniony jest tym samym wymóg kontroli zamawiającego nad wykonawcą (art. 67 ust. 1 pkt 12 lit a) i c) ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zasadniczą częścią działalności Przedsiębiorstwa jest realizowanie zadania własnego Gminy Gierałtowice w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków działalność zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Uzupełniająco wskazuje się, że  zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków ponad wszelką wątpliwość stanowi element gospodarki komunalnej, albowiem ta ostatnia polega na zapewnieniu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej). Spełniona zostaje tym samym przesłanka udzielenia zamówienia in house o jakiej mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b) Prawo zamówień publicznych. Wedle ostatniego sprawozdania z działalności spółki (za rok 2015), a także wedle zapewnień zarządu spółki za rok 2016 realizacja przez nią zleceń na rzecz innych podmiotów niż Gmina Gierałtowice (w praktyce chodzi o zlecenia na rzecz mieszkańców dotyczące sieci wodociągowo-kanalizacyjnej) jest znikomy i w przychodach spółki nie przekracza 1%.

 Należy zatem przyjąć, że wyłącznym źródłem przychodów spółki jest działalność w zakresie gospodarki komunalnej. W tym też celu wykonawca zatrudnia wyspecjalizowane służby wykonawcze (brygady robocze) i nadzorujące (inspektorzy) realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Wdrożona już organizacja gospodarki komunalnej w Gminie Gierałtowice potwierdziła zasadność stosowanego modelu podziału realizacji zadań z zakresu tej gospodarki na sferę decyzyjną i (Urząd Gminy Gierałtowice) oraz sferę wykonawczą (Przedsiębiorstwo). Taka formuła realizacji gospodarki komunalnej pozwala na redukcję po stronie Urzędu kosztów pracowniczych – nie ma potrzeby zatrudniania służb nadzorujących pracę wykonawców zewnętrznych (co najmniej 2 pracowników). Nadzór nad realizacją przez Przedsiębiorstwo poszczególnych zadań odbywa się obecnie w trybie korporacyjnym (odpowiedzialność zarządu przed radą nadzorczą, a członków rady przez wójtem). Powierzanie części zadań podmiotowi zewnętrznemu spowoduje też konieczne redukcje kadrowe w samej spółce, co nie ma uzasadnienia ekonomicznego chociażby z powodu konieczności pokrycia kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;

od 20 marca 2017 r. do 31grudnia 2017r.

VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.

Zamawiający nie zamieszczał i nie publikował informacji o planowanym zamiarze udzielenia zamówienia.

 

 

 

 

Kopia:
GK a/a
ISG a/a

 

 

 

PDFogloszenie.pdf

Wersja XML