Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016r.

P/NP-2/2015
Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Ogłoszenie dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie art. 5a ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.gieraltowice.pl   dnia 18.12.2015r

NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.

Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie obsługi prawnej Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gierałtowice.
 2. Szczegółowy zakres obsługi prawnej obejmuje sprawy zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi oraz prawa geologicznego i górniczego, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Gierałtowice przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice nr OKO-0152/02/2009 z dnia 7.01.2009 r., zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice nr 0050.112.2013 z dnia 28.06.2013 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice nr 0050.78.2015 z dnia 20.04.2015 r.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

-    sporządzanie opinii prawnych;

-    udzielanie porad prawnych;

-    udzielenie wyjaśnień co do obowiązujących przepisów prawa;

-    informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;

-    udział w negocjacjach;

-    zastępstwo prawne;

-  analizę prawną dokumentów (w szczególności dokumentacji przetargowej, zarządzeń, postanowień, decyzji Wójta Gminy, projektów regulaminów, planów, programów, umów i porozumień oraz uchwał Rady Gminy) i ich parafowania;

-   zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji publicznej oraz Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie;

-   składania pozwów do sądu w terminie 20 dni od otrzymania informacji pisemnej wraz
z kompletną dokumentacją sprawy od Zamawiającego;

-    składania apelacji i skarg kasacyjnych do sądu, a Zamawiającemu ich odpisów;

-    obsługę prawną podczas sesji Rady Gminy Gierałtowice oraz posiedzeń jej komisji.

 1. W ramach zlecenia Wykonawca będzie niezwłocznie opiniował przygotowane przez  Zamawiającego projekty pism i orzeczeń w sprawie, jak również opiniował (w terminie do 10 dni) zagadnienia i problemy prawne przedstawione przez Zamawiającego. W sprawach skomplikowanych, wymagających kompleksowej analizy przedstawionego zagadnienia, termin ten ulegnie wydłużeniu o uzgodniony między Stronami okres; w takim przypadku w pierwotnym terminie Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wstępne stanowisko informujące
  o skomplikowanym charakterze zagadnienia.
 2. Przygotowane przez Wykonawcę projekty pism i orzeczeń, jak również przedstawione przez Zamawiającego zagadnienia i problemy prawne o których mowa w punkcie 1, będą przekazywane Wykonawcy w wersji elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, a w razie potrzeby dokumenty dotyczące w/w spraw w wersji papierowej, będą przekazywane Wykonawcy niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego.
 3. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie określonym w § 1 odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, a także w siedzibie Zamawiającego (w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin miesięcznie). Zamawiający zapewnia pomieszczenie (miejsce) dla prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, z dostępem do sieci Internet oraz drukarki.
 4. Jeżeli w danym miesiącu czas świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego nie osiągnie zakładanego limitu 10 godzin, pozostały czas powiększy liczbę godzin w kolejnym miesiącu,
  z zastrzeżeniem rozliczenia tych godzin w każdym kwartale roku.


 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79100000 – 5 Usługi prawnicze;

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 Postępowanie prowadzone w trybie art. 5a ustawy Pzp.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radcy Prawnego

Krzysztof Grochalski

41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2

5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60 000,00 PLN.

6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Pobierz plik:PDF3585_0001.pdf

Wersja XML