Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Kompleksowa obsługa prawna Referatu podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016r.

P/NP-1/2015
Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu  Gminy Gierałtowice w 2016 roku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie dotyczy  postępowania prowadzonego w trybie art. 5a ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.gieraltowice.pl   dnia 18.12.2015r

NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340, faks 032 3011306, 3011351.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu  Gminy Gierałtowice w 2016 roku.

Określenie przedmiotu zamówienia:
 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Referatu Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Gminy Gierałtowice.
 2. Zakres świadczenia obsługi prawnej winien odpowiadać zakresowi zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych zgodnie z aktualnym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Gierałtowice przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice nr OKO-0152/02/2009 z dnia 7.01.2009r., zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice nr 0050.112.2013 z dnia 28.06.2013 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice nr 0050.78.2015 z dnia 20.04.2015 r., tj:
  1. wymiar, pobór, księgowość  i windykacja należności podatkowych i innych należności na rzecz Gminy oraz pobór, księgowość i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. obsługa kasowa Urzędu;
  3. sprawozdawczość finansowa.
 3. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
  1. doradztwo w zakresie wymiaru, poboru, księgowości i windykacji podatków i opłat lokalnych oraz poboru, księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności w ramach postępowań podatkowych oraz w toku ewentualnych kontroli podatkowych prowadzonych wobec Spółek Węglowych oraz innych podatników wskazanych przez Zleceniodawcę,
  2. prowadzenie spraw oraz wykonywanie zastępstwa procesowego przed organami administracyjnymi i egzekucyjnymi, w tym w szczególności przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym(SKO), RIO, Urzędem Skarbowym, NIK oraz przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym w sprawach działania Referatu (RP i OL)
  3. sporządzania opinii prawnych i informacji prawnych,
  4. doradztwa, opracowywania, uzgadniania i opiniowania pod względem redakcyjnym, merytorycznym i prawnym wewnętrznych aktów prawnych, w tym : zarządzeń, decyzji, projektów umów i porozumień pism o charakterze prawnym i projektów uchwal RG,
  5. przygotowywanie projektów pism w reakcji na wnoszone środki ochrony prawnej,
  6. udział w imieniu Zamawiającego w spotkaniach i naradach związanych z zadaniami Referatu  (RP i OL).
 4. W ramach zlecenia Wykonawca będzie niezwłocznie opiniował przygotowane przez  Zamawiającego projekty pism i orzeczeń w sprawie, jak również opiniował (w terminie do 10 dni) zagadnienia i problemy prawne przedstawione przez Zamawiającego. W sprawach skomplikowanych, wymagających kompleksowej analizy przedstawionego zagadnienia, termin ten ulegnie wydłużeniu o uzgodniony między Stronami okres; w takim przypadku w pierwotnym terminie Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wstępne stanowisko informujące
  o skomplikowanym charakterze zagadnienia.
 5. Przygotowane przez Wykonawcę projekty pism i orzeczeń, jak również przedstawione przez Zamawiającego zagadnienia i problemy prawne o których mowa w punkcie 1, będą przekazywane Wykonawcy w wersji elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, a w razie potrzeby dokumenty dotyczące w/w spraw w wersji papierowej, będą przekazywane Wykonawcy niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego.
 6. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie określonym w § 1 odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, a także w siedzibie Zamawiającego (w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin miesięcznie). Zamawiający zapewnia pomieszczenie (miejsce) dla prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, z dostępem do sieci Internet oraz drukarki.
 7. Jeżeli w danym miesiącu czas świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego nie osiągnie zakładanego limitu 10 godzin, pozostały czas powiększy liczbę godzin w kolejnym miesiącu,
  z zastrzeżeniem rozliczenia tych godzin w każdym kwartale roku.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.22.10.00-9

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 Postępowanie prowadzone w trybie art. 5a ustawy Pzp.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kancelaria Radców Prawnych

Korczyński i Partnerzy sp. partnerska

41-400 Mysłowice Ul. Górnicza 7

5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100 000,00 PLN.

6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

Pobierz plik:PDF3584_0001.pdf

 

Wersja XML