Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc publiczna

 POMOC PUBLICZNA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Prawo Unii Europejskiej nie zawiera legalnej definicji pojęcia „pomocy publicznej”.
W art.107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymienione zostały jedynie przesłanki, których kumulatywne spełnienie przesądza o tym, że konkretne przysporzenie (korzyść) będzie stanowić pomoc publiczną.
 
Zgodnie z art.107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (wcześniej art.87 ust.1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodne z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.
 
Zatem pomocą publiczną jest wsparcie:
1. Udzielone przedsiębiorcy – w rozumieniu przepisów unijnych. Za przedsiębiorcę uważa się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od statusu i sposobu finansowania tzn. oferujący towary i/lub usługi na rynku (również rolnika wprowadzającego do obrotu produkty rolne, nieprzetworzone, wytworzone we własnym gospodarstwie rolnym do pierwszej sprzedaży). Przesłanką do osądzenia, czy dana działalność jest działalnością gospodarczą nie jest zamiar osiągnięcia zysku, przykładowo działalność fundacji, stowarzyszeń. Bez znaczenia jest fakt, że podmiot nie generuje zysków - jednostki non-profit też oferują towary i usługi na rynku. Istotne jest również, czy podatnik w chwili ubiegania się o wsparcie jest przedsiębiorcą. Ponieważ jeżeli podatnik po likiwidacji działaności gospodarczej ubiega się na przykład o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań które powstały w związku z wcześniej prowadzoną a już zakończoną  działanością, to udzielona mu pomoc nie będzie stanowiła pomocy publicznej.
2.    Ze środków publicznych (budżetu państwa, budżetu jednostek samorządowych, środków unijnych).
3.  Powodujące uzyskanie przez przedsiębiorcę korzyści – na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (np. umorzenie podatku w sytuacji istnienia powszechnego obowiązku podatkowego).
4. Selektywne – uprzywilejowanie określonego lub określonych przedsiębiorców, albo określonego terytorium, sektora gospodarki, niektórych towarów lub gałęzi produkcji (np. umorzenie podatku indywidualnemu przedsiębiorcy) – coś ogólnie dostępnego nie jest pomocą publiczna.
5. Zakłócające konkurencję lub grożące zakłóceniem konkurencji – każdy, kto dostaje pomoc ze środków publicznych i prowadząc działalność gospodarczą napotyka na konkurencję (lub mógłby napotkać) ze strony podmiotów z innych Państw Członkowskich jest beneficjentem pomocy publicznej. Zakłócenie konkurencji dotyczy zarówno istniejącej konkurencji, jaki zakłóceń w zakresie konkurencji potencjalnej (np. gdy dany środek pomocowy będzie skutkował istotnymi trudnościami w wejściu na rynek dla przedsiębiorstw, które dopiero zechcą w nim uczestniczyć). Wystarczy, że adresat pomocy konkuruje na rynku otwartym dla konkurencji z innymi przedsiębiorstwami, aby zaistniało ryzyko zakłócenia konkurencji wskutek wprowadzenia środków pomocy. Każda sprzedaż towarów na rynku lokalnym napotyka lub może napotykać na konkurencję. Brak pomocy gdy rynek jest zamknięty na konkurencję (monopol naturalny lub prawny), a przedsiębiorca np. oprócz lokalnego rynku wody pitnej/ścieków nie działa na innych rynkach (np. energii, odpadów).
6. Wpływające na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE – zaistnieje gdy beneficjent pomocy prowadzi działalność na rynku otwartym na wewnątrz unijną wymianę handlową. Badając istnienie tej przesłanki należy ustalić czy wytwarzane towary lub świadczone usługi mają charakter lokalny lub ich atrakcyjność jest ograniczona do określonego obszaru geograficznego, jaki jest wpływ na konsumentów z sąsiednich państw członkowskich oraz jaki jest udział rynkowy przedsiębiorcy. Groźba zakłócenia konkurencji lub zakłócenie konkurencji należy rozumieć szeroko. Na przykładzie sprzedaży towarów (żywność, obuwie itp.) można wskazać, iż bez znaczenia jest gdzie towar sprzedawany (sklep, targowisko, pub, restauracja), istotne jest że mamy do czynienia z towarami objętymi wewnątrz unijną wymianą, towar determinuje zaistnienie wpływu na wymianę handlową, nie zaś to gdzie towar zostanie nabyty. Trudno sobie wyobrazić, aby przy towarach móc ten wpływ w ogóle wyeliminować, przy usługach natomiast jest to bardziej prawdopodobne (fryzjer, szewc, lokalny fotograf, kosmetyczka itp.)
 
Pomoc publiczna tylko w przypadku łącznego wystąpienia wszystkich ww. przesłanek !

Komisja Europejska wydała w Dzienniku Urzędowym z 19.07.2016 r. Zawiadomienie w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art.107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.C.2016.262.1), w celu zapewnienia łatwiejszego, przejrzystego i spójniejszego stosowania tego pojęcia w całej Unii, które niewątpliwie przybliża w/w pojęcia i może się okazać pomocny w analizie wystąpienia przypadków pomocy publicznej. 
 
 Pomoc publiczna może być udzielana w ramach:

          - nowe inwestycje i zatrudnienie, 
          - szkolenie pracowników, 
          -
rozwój małych i średnich przedsiębiorców, 
          -
 rekompensata z tytułu realizacji zadań publicznych, 
          -
 restrukturyzacja przedsiębiorcy,
          - badania, rozwój, innowacje,
          -
 ochrona środowiska,
          -
 klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne zdarzenia,
          -
 wspieranie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego.

 
POMOC DE MINIMIS
 
Pomoc w ramach de minimis może być udzielona jako:
A.   pomoc de minimis lub
B.   de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 
A.   pomoc de minimis
 
Wójt Gminy Gierałtowice działając jako organ podatkowy może udzielać pomocy publicznej w formie de minimis na podstawie:

# Ordynacji podatkowej – poprzez:

       # na podstawie uchwał Rady Gminy podejmowanych z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej :

     # na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ulgi i zwolnienia wynikające z treści ustawy:

      Udzielenie pomocy de minimis musi być poprzedzone złożeniem wniosku o udzielenie pomocy de minimis (jeżeli wniosek o udzielenie ulgi np. umorzenia to należy wskazać że podmiot ubiega się o udzielenie pomocy de minimis) oraz przedłożeniem:
 
 1. zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub DOCXOŚWIADCZENIE de minimis.docx w ciągu 3 ostatnich lat tj. roku w którym podmiot ubiega się pomoc i 2 lat go poprzedzających. – złożenie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis wiąże się z koniecznością przestrzegania limitu pomocy de minimis, który wynosi:
#    200 tys. €
#    200 tys. € w transporcie drogowym pasażerskim
#    100 tys. € w transporcie drogowym towarów
oraz 500 tys. € w przypadku usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (tj. opieka zdrowotna i socjalna, mieszkalnictwo socjalne, transport publiczny, gospodarka komunalna np. odpadami, energetyka - przy czym wykonywanie tych usług musi być powierzone na piśmie) 
 1. wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -
  PDFinf. przedsiębiorcy w sprawie pomocy de minimis.pdf
  PDFinstrukcja wypełnienia inf. przedsiębiorcy w spr. pomocy de minimis.pdf
  lub PDFinf. przedsiębiorcy w sprawie pomocy de minimis UOIG.pdf
  PDFinstrukcja wypełnienia inf. przedsiębiorcy w spr. pomocy de minimis UOIG.pdf
Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.

Po udzieleniu ulgi podatnik otrzyma zaświadczenie o kwocie udzielonej pomocy de minimis. 
Otrzymane zaświadczenie należy przechowywać przez okres 10 lat na wypadek kontroli. 
Zaświadczenie należy okazywać przy każdorazowym ubieganiu się o pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych po otrzymaniu wsparcia (rok otrzymania pomocy + 2 kolejne lata). 
 

B.   pomoc de minimis w rolnictwie

 
Wójt Gminy Gierałtowice działając jako organ podatkowy może udzielać pomocy publicznej w formie de minimis w rolnictwie na podstawie:

Ordynacji podatkowej – poprzez:
      # na podstawie uchwał Rady Gminy podejmowanych z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej :

      # na podstawie ustawy o podatku rolnym, ulgi i zwolnienia wynikające z treści ustawy:

 
Udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie musi być poprzedzone złożeniem wniosku o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie (jeżeli wniosek o udzielenie ulgi np. umorzenia to należy wskazać że podmiot ubiega się o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie) oraz przedłożeniem:
 
1. Zaświadczeń o otrzymanej o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis lub DOCXOŚWIADCZENIE de minimis.docx w ciągu 3 ostatnich lat tj. roku w którym podmiot ubiega się pomoc i 2 lat go poprzedzających. – złożenie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie wiąże się z koniecznością przestrzegania limitu pomocy de minimis w rolnictwie, który wynosi:
 
#   20 tys. € (dotyczy produkcji pierwotnej produktów rolnych, przygotowanie do pierwszej sprzedaży np. zbiór, koszenie, młócka zbóż, pakowanie jaj itp., pierwsza sprzedaż na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem)
 
Poza limitem indywidualnym dla każdego rolnika, obowiązuje dla całej Polski krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Informację o wysokości limitu oraz wykorzystanej kwocie limitu Minister Rolnictwa ogłasza raz na kwartał w Monitorze Polskim.

 

 1. PDFinf. rolnika w sprawie pomocy de minimis.pdf
Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.
 
Po udzieleniu ulgi podatnik otrzyma zaświadczenie o kwocie udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie. 
Otrzymane zaświadczenie należy przechowywać przez okres 10 lat na wypadek kontroli. 
Zaświadczenie należy okazywać przy każdorazowym ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych po otrzymaniu wsparcia (rok otrzymania pomocy + 2 kolejne lata). 
 
Gdy przedsiębiorca prowadzi jednocześnie działalność w sektorze ogólnym, transporcie towarowym, rolnictwie i rybołówstwie to dopuszczalna wysokość pomocy wynosi:
 • maksymalnie 200 tys €, ale jednocześnie muszą być zachowane limity dla każdego sektora.
 
POMOC INNA NIŻ DE MINIMIS
 
Wójt Gminy Gierałtowice działając jako organ podatkowy może również udzielać pomocy publicznej poza formułą de minimis na podstawie:

# Obowiązujących programów pomocowych takich jak np.:
 
- SA.40223 (2014/XA) – pomoc publiczna na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych (ulga inwestycyjna – zależy od wartości poniesionych wydatków, przy czym wydatki inwestycje nie mogą być w żadnej części sfinansowane z innych środków publicznych);
 
Maksymalna kwota pomocy w ramach w/w jest określana indywidualnie według zasad ustalonych w programach pomocowych.

oraz od dnia 6 grudnia 2016 r. na podstawie Uchwały nr XXVII/172/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie udzielania na  obszarze Gminy Gierałtowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Zwolnienie od podatku od nieruchomości wynikające z przedmiotowej uchwały, udzielane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej skierowane jest do przedsiębiorców, którzy zrealizują na terenie Gminy Gierałtowice inwestycję początkową. Zwolnienie dotyczy budynków lub ich części i budowli lub ich części. Aby skorzystać ze zwolnienia należy przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową dokonać pisemnego  zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy wraz z wymaganymi informacjami na formularzu wynikającym z uchwały. Korzystanie ze zwolnienia pociąga za sobą liczne obowiązki informacyjne oraz konieczność ich realizacji  we wskazanych terminach. Spełnienie wszystkich warunków określonych w Uchwale pozwala na uzyskanie zwolnienia od podatku od nieruchomości przez maksymalnie 4 lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji. O pomoc z uchwały będzie można ubiegać się (tzn. zgłosić zamiar skorzystania ze zwolnienia z uchwały) do końca 2021 roku tzn. tak długo jak obowiązuje ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów na podstawie którego podjęto uchwałę. 

Udzielenie pomocy publicznej musi być poprzedzone złożeniem wniosku o udzielenie pomocy publicznej (jeżeli wniosek o udzielenie ulgi np. umorzenia to należy wskazać że podmiot ubiega się o udzielenie pomocy publicznej) oraz przedłożeniem:
 1. PDFinf. przedsiębiorcy w sprawie pomocy publicznej.pdf lub
 2. PDFinf. rolnika w sprawie pomocy publicznej.pdf
OBLICZANIE POMOCY PUBLICZNEJ.
 
Wartość pomocy publicznej wyrażona jest w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby beneficjent pomocy, gdyby została ona udzielona w formie dotacji.
 
Do przeliczania wartości publicznej stosuje się wzory z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach z dnia 11 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.461)
 
 
OBOWIĄZEK PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH POMOCY PUBLICZNEJ.
 
Obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących uzyskanej pomocy publicznej – przez okres 10 lat od dnia jej uzyskania – dla beneficjentów pomocy.
 
Dla organu udzielającego pomocy – Wójta Gminy Gierałtowice - 10 lat od dnia udzielenia pomocy.
 
 
ZWROT POMOCY PUBLICZNEJ
 
Zwrotowi podlega pomoc udzielona bezprawnie tzw. nielegalna lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.
Podmiot który uzyskał pomoc musi ją zwrócić wraz z odsetkami, płatnymi od dnia udzielenia do daty windykacji.
Podmiot, który udzielił pomocy jest również odpowiedzialny za jej odzyskanie.
Obowiązek zwrotu pomocy może wystąpić z winy udzielającego np. przez zaniedbanie lub beneficjenta pomocy przez np. celowe wprowadzenie w błąd.
Termin przedawnienia do windykacji pomocy wynosi 10 lat od dnia udzielenia pomocy.
 
Podstawowe akty prawne związane z pomocą publiczną:
 
PRZEPISY KRAJOWE
1.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 
2.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.
 
3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
 
4.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 
5.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 
6.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 
7.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 
8.    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.
 
 
PRZEPISY WSPÓLNOTOWE
1.    Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art.107 i 108 (Dziennik Urzędowy C 83 z 30.03.2010 r.)
 
2.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eurpejskiej do pomocy de minimis (Dz.UrzUEL.2013.352.1)
 
3.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.UrzUEL.2013.352.9)
 
4.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.UrzUEL.2014.190.45)
 
5.   Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.UrzUEL.2014.190.45)
 
6.   Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.UrzUEL.2014.187.1)
 

 

Wersja XML