Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

U C H W A Ł A     Nr  XXVI / 135 / 2000

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 14 grudnia 2000r.

 

W sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74,  z późniejszymi zmianami), art. 8 ust.2 pkt.2, art.11 ust.1, art.19 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach( Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.)

Rada  Gminy  Gierałtowice

u c h w a l a

§ 1

Ustala się dla biblioteki, będącej instytucją kultury, nazwę w brzmieniu: „Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach” , zwanej dalej „Biblioteką”.

§ 2

1.      Bibliotece nadaje się statut, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

2.      Statut Biblioteki nadany uchwałą Nr XXII/105/96 Rady Gminy w Gierałtowicach z dnia 27.06.1996r. traci moc w dniu wejścia w życie tejże uchwały.

§ 3

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą podlega zgłoszeniu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały oraz podanie jej treści do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach powierza się Zarządowi Gminy oraz Dyrektorowi Biblioteki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001r.

Załącznik do uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/135/2000 z dnia 14 grudnia 2000r.

S T A T U T

GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

W  GIERAŁTOWICACH

 

I.  Przepisy ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach, zwana dalej „Biblioteką” jest gminną instytucją kultury. Została utworzona w Przyszowicach decyzją władz terenowych 1 lutego 1977 r.(załącznik nr 1 dotyczy działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z siedzibą w Przyszowicach).  W 1994 r uchwałą Nr XXXIV/200/94 Rady Gminy Gierałtowice przeniesiono jej siedzibę do Gierałtowic, gdzie na bazie istniejącej filii bibliotecznej, jej księgozbioru powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach, (załącznik nr 2 dotyczący aktu erekcyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach).

Gminna Biblioteka Publiczne w Gierałtowicach działa na podstawie :

1.      Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85,poz.539 ) z późniejszymi zmianami,

2.      Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 110 z 1997 r., poz. 721) z późniejszymi zmianami,

3.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74. ) z późniejszymi zmianami,

4.      Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową (Dz.U. Nr 106, poz. 668),

5.      Ustawy z dnia 21 stycznia 2000 o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. Nr 12, poz. 136)

6.      Niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Biblioteki są Gierałtowice a terenem jej działania Gmina Gierałtowice.

§ 3

Organizatorem Biblioteki jest gmina Gierałtowice.

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności lokal oraz środki na: wyposażenie, na prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych i na doskonalenie zawodowe pracowników.

§ 4

Biblioteka jest wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 5

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6

1.      Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje  biblioteka powiatowa.

2.      Biblioteka korzysta też z pomocy merytorycznej biblioteki pełniącej w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

3.      Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Zarząd Gminy Gierałtowice.

§ 7

Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej w otoku napis z nazwą Biblioteki.

 

II.  Cele i zadania Biblioteki

§ 8

Biblioteka służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

§ 9

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1.      Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2.      Pełnienia funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej na terenie gminy. Współpracuje z biblioteką powiatową  w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu.

3.      Udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń  międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, także chorych i niepełnosprawnych.

4.      Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.

5.      Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

6.      Współdziałanie z bibliotekami ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,

7.      Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,

8.      Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

§ 10

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspakajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§  11

1.      Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz.

2.      Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.

§ 12

1.      W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej,  administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.

2.      Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

3.      Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.

4.      Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników GBP w Gierałtowicach.

§ 13

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, odziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14

W skład Biblioteki wchodzą:

1.      Biblioteka Centralna w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice ul.Ogrodowa 47,

2.      Filia Nr 1 w Przyszowicach, 44-178 w Przyszowie  ul.Parkowa 11,

3.      Filia Nr 2 w Paniówkach, 44-177 Paniówki  ul.Zwycięstwa 99,

4.      Filia Nr 3 w Chudowie, 44-177  Chudów ul.Szkolna 54.

§ 15

Szczegółową organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 16

Przy Bibliotece mogą działać Stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 17

1.      Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan działalności, kierując się zasadą efektywności, celowości i rzetelności ich wykonania.

2.      Przychodami Biblioteki są: dotacje budżetowe, wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych a także wpływy z innych źródeł zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

3.      Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki są pokrywane z przychodów .

4.      Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki, w zakresie dopuszczonym  przez  ustawę  o  bibliotekach,  a  wpływy przeznacza na cele statutowe.

§ 18

1.      Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami: m. in. usługi kserograficzne.

2.      Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 19

Obsługę finansowo - księgową Biblioteka prowadzi samodzielnie.

Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.

 

V. Przepisy końcowe.

Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy.

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Załączniki do statutu:  2

Załącznik 1

Dotyczy :  Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z siedzibą w Przyszowicach.

 Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach z siedzibą w Przyszowicach utworzona została na bazie zbiorów funkcjonującego od 15 stycznia 1962 r. punktu biblioteczno – świetlicowego.

W 1963 r. punkt ten przekształcono w Gromadzką Bibliotekę Publiczną a następnie w 1977r. decyzją władz terenowych została utworzona Bibliotekę  Publiczną  w  Gierałtowicach  z  siedzib w Przyszowicach.

Mocą uchwały Nr XXXIV/200/94 z dnia 29 kwietnia 1994 r. przeniesiono siedzibę gminnej biblioteki z Przyszowic do Gierałtowic, gdzie na bazie istniejącej filii bibliotecznej, jej księgozbioru powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach.

Biblioteka w Przyszowicach jest obecnie Filią Nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Załącznik Nr 2

Dotyczy: aktu erekcyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

 Stwierdza się, że  Gromadzka  Biblioteka  Publiczna w Gierałtowicach zwana obecnie Gminna Biblioteką Publiczną, powołana została  15  lutego  1957 r.

Pierwszą siedzibą  Gromadzkiej  Biblioteki  Publicznej  w Gierałtowicach była izba o powierzchni 63,20 m2, którą zajmowała wspólnie z Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Gierałtowice.

Dane powyższe wynikają z:

-         wpisu do księgi inwentarzowej biblioteki,

-         akt personalnych ob. Jana Bryzika, który z dniem  15  lutego 1957 r. zawarł umowę o pracę z Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i przyjął obowiązki kierownika biblioteki gromadzkiej.

-         sprawozdania  K-2-b  z działalności Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach za 1957 r. zatwierdzonego przez  G.U.S.  dnia 26.10.1957 r.  za  Nr  VII / 83 / 26 sporządzonego  w dniu 2 stycznia 1958 r. przez bibliotekarza, p. Bryzika

-         protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 12.06.1962 r. pomiędzy zdającym bibliotekę ob. Janem Grychtołem a przyjmującą bibliotekę  ob. Ireną  Pilarz,  w  pkt. V  ww.  protokołu: dokumenty i akta biblioteczne jest zapis dotyczący dowodu wpływu  książek od roku 1957.

-         aktu erekcyjnego biblioteki; obecnie Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gierałtowicach – brak.

Pismo niniejsze winno jednoznacznie wyjaśnić okoliczności i datę powstania pierwszej po wojnie biblioteki publicznej na terenie  Gierałtowic.