Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Gierałtowice - 19.07.2022 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.141.2022 z dnia 19.07.2022r.

 

w sprawie:  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

przez Gminę Gierałtowice

 

Na podstawie:

  • art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1899),
  • Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.111.2022 z dnia 30.05.2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawiane grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz zasad ustalenia odpłatności w przypadku obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznaczyć do wydzierżawienia działki stanowiące własność Gminy Gierałtowice, które zostały wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice na okres 21 dni oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gieraltowice.pl i na stronie internetowej www.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.141.2022 z 19.07.2022r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę

PDFOgłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - załącznik do lipiec 2022.pdf (249,05KB)