Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr L/373/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899), w związku z § 7 ust. 3 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Ślask. z dnia 18 maja 2018r. poz. 3322, ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Ślask. z dnia 12 października 2020 r. poz. 7280).

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gierałtowice, położonej w obrębie ewidencyjnym Paniówki, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039643/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach, obejmującej niezabudowane działki nr: 1) 1229/23 o powierzchni 0.0779 ha,
2) 1230/23 o powierzchni 0.0797 ha.

2. Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Gierałtowice, położonej w obrębie ewidencyjnym Paniówki, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00074552/0 Sądu Rejonowego w Gliwicach, obejmującej niezabudowane działki nr: 1) 1786/331 o powierzchni 0.1028 ha,
2) 1787/331 o powierzchni 0.1097 ha,
3) 1788/331 o powierzchni 0.0931 ha,
4) 1789/331 o powierzchni 0.0879 ha,
5) 1790/331 o powierzchni 0.0877 ha,
6) 1791/331 o powierzchni 0.0931 ha,
7) 1792/331 o powierzchni 0.0877 ha,
8) 1793/331 o powierzchni 0.0876 ha,
9) 1794/331 o powierzchni 0.0931 ha,
10) 1795/331 o powierzchni 0.0879 ha,
11) 1796/331 o powierzchni 0.0878 ha,
12) 1797/331 o powierzchni 0.0931 ha,
13) 1798/331 o powierzchni 0.0880 ha,
14) 1799/331 o powierzchni 0.0877 ha,
15) 1800/331 o powierzchni 0.0931 ha,
16) 1801/331 o powierzchni 0.0881 ha,
17) 1802/331 o powierzchni 0.0878 ha,
18) 1803/331 o powierzchni 0.0931 ha,
19) 1804/331 o powierzchni 0.0884 ha,
20) 1805/331 o powierzchni 0.0878 ha,
21) 1807/331 o powierzchni 0.0886 ha.

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny przedstawiający lokalizację nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr L/373/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości..pdf

PDFZalacznik1 L/373/2022.pdf

Wersja XML