Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr L/372/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gierałtowice na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

Rada Gminy Gierałtowiceuchwala:
§ 1. W roku szkolnym 2022/2023 określa się następujące średnie ceny jednostek paliwa w gminie Gierałtowice:
1) olej napędowy: 7,70 zł/litr,
2) benzyna: 8,25 zł/litr,
3) LPG: 3,55 zł/litr,
4) prąd: 1,89 zł/kWh.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr L/372/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gierałtowice na rok szkolny 2022/2023.pdf

opublikowano Dz. Urz. Woj. Ślask.: PDF372_cena paliwa Dz.Urz.Woj. Ślask..pdf

Wersja XML