Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr L/371/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,obowiązującego w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3, lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela ustala się następująco:

Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
1. Pedagog 22
2. Pedagog specjalny 22
3. Psycholog 22
4. Logopeda 22
5. Terapeuta pedagogiczny 22
6. Doradca zawodowy 22
7. Nauczyciel przedszkola pracujący z grupami obejmującymi dzieci6-letnie i dzieci młodsze 22

 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/286/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli , obowiązującego w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice oraz uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/286/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli , obowiązującego w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

 

PDF   Uchwała Nr L/371/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,obowiązującego w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.pdf

opublikowano Dz. Urz. Woj. Ślask.: PDF371_wymiar godzin nauczycieli Dz.Urz.Woj.Ślask..pdf

Wersja XML