Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr L/370/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów - dokumentacja projektowa”

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2022 poz. 559 ze zm.),·art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. z 2021 r. poz. 305 ze zm. )

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Gierałtowice pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów - dokumentacja projektowa”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok, w wysokości 193.479,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Gliwickim a Gminą Gierałtowice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF   Uchwała Nr L/370/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów - dokumentacja proj.pdf

Wersja XML