Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr L/369/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr XLIII/317/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 r. (z późn. zm.) jak następuje:

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW
    (-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochody bieżące Dochody majątkowe
750 Administracja publiczna 3 200,00 3 200,00 0,00
         
  Dochody własne gminy 3 200,00 3 200,00 0,00
         
  Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 3 200,00 3 200,00 0,00
         
758 Różne rozliczenia 548 796,00 548 796,00 0,00
         
  Subwencja ogólna 548 796,00 548 796,00 0,00
         
  Część oświatowa 548 796,00 548 796,00 0,00
         
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 000,00 3 000,00 0,00
         
  Dochody własne gminy 3 000,00 3 000,00 0,00
         
  Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00 0,00
         
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 360 000,00 360 000,00 0,00
         
  Dochody własne gminy 360 000,00 360 000,00 0,00
         
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochody bieżące Dochody majątkowe
         
  Opłaty 360 000,00 360 000,00 0,00
  * inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów 360 000,00 360 000,00 0,00
  - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 360 000,00 360 000,00 0,00
         
OGÓŁEM 914 996,00 914 996,00 0,00

 

PDF   Uchwała Nr L/369/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23-06-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 rok.pdf

 

PDFZalacznik1 L/369/2022.pdf

PDFZalacznik2 L/369/2022.pdf

PDFZalacznik3 L/369/2022.pdf

PDFZalacznik4 L/369/2022.pdf

Wersja XML