Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.

Załącznik do zarządzenia Nr  0050.81.22

Wójta Gminy Gierałtowice 

z  25 kwietnia 2022 r

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku

 

§ 1. Rodzaj zadania publicznego

Nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Gierałtowice.

 

§ 2. Cel zadania publicznego

Umożliwienie, niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Gierałtowice, korzystanie z krytej pływalni celem poprawy ich zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej.

Zadaniem objęci są niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy, posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunowie tych osób, jeżeli osoby te podczas pobytu na pływalni potrzebują opieki.

 

§ 3. Podmioty uprawnione do składania ofert

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wysokość środków publicznych

Na realizację zadania określonego w § 1 zaplanowano w 2022 rok kwotę w wysokości 3 000,00 zł.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji

 1. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
 1. realizacji projektów finansowanych z budżetu Gminy Gierałtowice z innego tytułu;
 2. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
 4. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 5. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 2. Przyznając dotację, Wójt Gminy Gierałtowice może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu Gminy Gierałtowice.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
 4. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.

 

§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty  

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 2. W części V oferty, tabela V. B ,,źródło finansowania kosztów realizacji zadania" pkt 3.2 ,,Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy),  nie należy wykazywać wkładu rzeczowego.
 3. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
 1. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności. Aktualnego odpisu z KRS-u pobrany z systemu internetowego nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami;

Uwaga:

Wszystkie strony załączników składanych w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzania uprawnione.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby, które zgodnie z zapisem w KRS lub innym dokumentem prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, oferta winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem funkcji, jaką ta osoba pełni w organizacji.
 2. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w punktach (1-4) będą odrzucane.
 3. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty o braki formalne, w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Oferentów wiadomością sms, mailem lub telefonicznie.
 4. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 roku godz. 13.00,  w biurze podawczym siedziby Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice. 

 

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Gierałtowice w drodze zarządzenia.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
 3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu.
 4. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – (od 0 do 6) pkt;
 2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – (od 0 do 8) pkt; 
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne –(od 0 do 14) pkt; 
 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – (od 0 do 5) pkt; 
 5. planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – (od 0 do 5) pkt; 
 6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – (od -2 do 2) pkt;
 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
 2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gierałtowice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.  Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice

 

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia  2022 roku.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie  o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
 3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników, tj.: kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzonej za „zgodność z oryginałem”  oraz (w przypadku, gdy wysokość przyznanej dotacji jest niższa od wnioskowanej); 
   a)   zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 1. zaktualizowanego harmonogramu ,
 2. zaktualizowanego opisu poszczególnych działań zadania.   

Dokumenty należy dostarczyć niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu do Biura Promocji, Polityki Informacyjnej i Współpracy Urzędu Gminy.

 1. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki, po złożeniu przez oferenta wszystkich wymaganych dokumentów.
 2. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w następujący sposób:

„Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 % otrzymanej dotacji”.

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 2. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 3. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne, ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 1. W roku 2020 na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano kwotę 1 696,50 zł.
 2. W roku 2021 na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przekazano kwotę 1 943,50 zł.

 

§ 9. Informacje dodatkowe

 1. Formularz oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór umowy i sprawozdania   dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice w zakładce Konkursy ofert – wzory druków.
 2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy Urzędu Gminy (tel. 32 30 11 307).
 3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

DOCXOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

Wersja XML