Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLVII/349/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13-04-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr XLIII/317/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 r. (z późn. zm.) jak następuje:

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW
         
    (-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochody bieżące Dochody majątkowe
758 Różne rozliczenia -474 947,00 -474 947,00 0,00
         
  Subwencja ogólna -474 947,00 -474 947,00 0,00
         
  Część oświatowa -526 876,00 -526 876,00 0,00
         
  Rezerwa części oświatowej 51 929,00 51 929,00 0,00
         
OGÓŁEM -474 947,00 -474 947,00 0,00

PDF   Uchwała Nr XLVII/349/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13-04-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 rok.pdf

PDFZalacznik1 XLVII/349/2022.pdf

PDFZalacznik2 XLVII/349/2022.pdf

PDFZalacznik3 XLVII/349/2022.pdf

Wersja XML