Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie - Naprawa ul. Korfantego w Gierałtowicach

                                                                                             Gierałtowice, dnia 30.03.2022r.

PPG.6733.02.2022.GN

O B W I E S Z C Z E N I E

 

          Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm./,

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że na wniosek Pana Grzegorza Durczyńskiego, „ABS-Ochrona Środowiska” Sp. z. o.o., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice działającego z pełnomocnictwa Inwestora Polskiej Grupy Górniczej S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Naprawa ul. Korfantego w Gierałtowicach”
lokalizacja inwestycji na działkach nr: 714/97, 217/57, 118/107, 119/107, 757/57, 680/56, 681/56 (k.m. 6, 7).

 

Akta niniejszej sprawy zostaną udostępnione stronom drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego, po zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32/30 11 354 lub drogą elektroniczną pod adresem Strony mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia pisemne na adres tutejszego urzędu lub elektronicznie na adres:

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia:

 

PDFObwieszczenie_Naprawa ul_Korfantego w Gierałtowicach.pdf (309,04KB)

 

Referat  Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,  pok. 111,  tel.: (032) 30 11 371, 372, 354  
e-mail: pp@gieraltowice.pl